Doorzoek de IJsselheem website:  

Ondernemingsraad

De medezeggenschap van medewerkers binnen IJsselheem is geregeld in de ondernemingsraad (OR). In deze raad hebben vertegenwoordigers van alle locaties en diensten zitting. Veel zaken, die binnen IJsselheem aan de orde zijn, worden voor advies of instemming aan de ondernemingsraad voorgelegd. Naast de eigen vergaderingen van de OR, die frequent plaatsvinden, worden er ook regelmatig vergaderingen met de voorzitter van de raad van bestuur gehouden.


De taken en bevoegdheden van de OR zijn onder andere te verdelen in het behartigen van de belangen van medewerkers en de organisatie, advies- en instemmingsrecht bij beleidsvoorstellen en het recht op informatie.
De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) heeft alle rechten en plichten benoemd. Daarnaast is er de CAO V&V waarin de afspraken tussen werkgever en werknemer zijn vastgelegd.

De zittingsperiode voor OR-leden is drie jaar. Dit is vastgelegd in het reglement. Medewerkers die langer dan zes maanden in dienst zijn kunnen zich beschikbaar stellen voor de OR.