Doorzoek de IJsselheem website:  

Visie


Thuis in wonen en zorg

Woonzorgconcern IJsselheem levert de zorg en diensten daar waar de cliŽnt woont. Het streven is hierbij dat een cliŽnt, met de ondersteuning die IJsselheem biedt, kan blijven wonen in de eigen woonomgeving en dat de bestaande levenswijze, ondanks beperking of handicap, zoveel mogelijk zoals de cliŽnt gewend is, voortgezet kan worden.
De kwaliteit van leven van de cliŽnt staat centraal. Vanuit de mogelijkheden van de cliŽnt wordt sa-men met de cliŽnt gekeken met welke ondersteuning er, ondanks beperkingen door ziekte of ouderdom, een nieuw evenwicht kan worden hervonden. Dit kan ondersteuning zijn op het gebied van wonen, welzijn en geestelijke- en/of lichamelijke zorg.
IJsselheem is een open instelling, geÔntegreerd in de samenleving. Zo kunnen mensen uit de wijk, het dorp of de stad gebruik maken van onze zorg -en welzijnsarrangementen, bijvoorbeeld het restaurant en deelname aan activiteiten.
Mantelzorgers worden gestimuleerd, waar mogelijk, een actieve bijdrage te leveren aan het creŽren van een goed leefklimaat.

Zorg volgens afspraak

De zorg en dienstverlening wordt afgestemd op de vraag van de cliŽnt. Wanneer er sprake is van dementie wordt de beleving van de cliŽnt een belangrijke graadmeter voor de ondersteuning die wij bieden. Afspraken met de cliŽnt of familie worden vastgelegd in een dossier, welke door de cliŽnt of contactpersoon kan worden ingekeken. Door regelmatige evaluaties tussen de hulpverlener en de zorgvrager willen wij bereiken dat onze cliŽnten tevreden zijn.

Respectvolle bejegening

Wat betreft de bejegening gaat het ons vooral om het in stand houden of het teruggeven van de ei-gen waardigheid, het aanmoedigen van onafhankelijkheid, het bevorderen van het behoud van persoonlijkheid, het beschermen van de privacy en de gelegenheid tot vrije keuze. Medewerkers van IJsselheem realiseren zich dat zij te gast zijn bij de cliŽnt thuis.

Heldere informatie

De cliŽnt van IJsselheem krijgt heldere informatie over de ondersteuning die geboden wordt, over de financiŽle afhandeling, over de klachtregeling en over de wijze waarop afspraken worden vastgelegd in een dossier. Er wordt in IJsselheem gewerkt met een vast aanspreekpunt voor elke cliŽnt.

Keuzemogelijkheid

Uitgangspunt bij de ondersteuning die wij bieden is dat de cliŽnt zelf aangeeft welke ondersteuning nodig is en hoe deze vorm wordt gegeven. Wanneer de cliŽnt in het verzorgings- of verpleeghuis woont, wordt de daginvulling door de cliŽnt zelf bepaald, bijv: tijd van opstaan, maaltijdgebruik, deel-name aan activiteiten etc. De medewerker van IJsselheem probeert zoveel mogelijk aan de wens van de cliŽnt tegemoet te komen. Indien het maken van keuzes door geestelijke beperking niet of in min-dere mate mogelijk is, vindt afstemming met de contactpersoon (mantelzorger) van de cliŽnt plaats.

Vakbekwaamheid

Naast vraaggericht is de zorg en dienstverlening doelmatig en doeltreffend. De kwaliteit van onze medewerkers bepaalt de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening. Aan medewerkers worden hoge eisen gesteld ten aanzien van professionaliteit, inzet, betrokkenheid en houding tegenover cliŽnten en collega’s. IJsselheem investeert daarom in de deskundigheid van haar medewerkers.

Innovatie

IJsselheem is een innovatieve organisatie. Dat wil zeggen dat wij een flexibele organisatie zijn met voelsprieten in de samenleving. Dat maakt het mogelijk om alert te reageren op nieuwe (maatschap-pelijke) ontwikkelingen en om op wensen in te spelen voordat ze geformuleerd zijn.