Doorzoek de IJsselheem website:  

Vrijwilligers

Binnen IJsselheem werken ruim 1.500 vrijwilligers. Zij zorgen voor extra aandacht voor onze cliŽnten en vormen een onmisbare schakel voor de kwaliteit van de totale zorgverlening. Vrijwilligers zorgen voor afwisseling in het leven van de bewoners en maken het gezellig. Zij assisteren bijvoorbeeld bij verschillende activiteiten en brengen bezoekjes aan alleenstaande bewoners.


Vrijwilligersbeleid

Visie
Zorg is steeds meer een coproductie van cliŽnt, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. In de thuissituatie was dit altijd al het geval. Daar wordt de meeste zorg door mantelzorgers geleverd en zijn beroepskrachten van IJsselheem verhoudingsgewijs weinig aanwezig. Als een cliŽnt naar IJsselheem verhuist, proberen de medewerkers van IJsselheem die samenwerking zoveel mogelijk in stand te houden. Een verhuizing naar IJsselheem houdt, in deze visie, niet in dat de naasten van de cliŽnt de gebruikelijke zorg (1) voor de cliŽnt overdragen aan IJsselheem. Professionals nemen niet meer taken over dan nodig is en stimuleren juist dat het sociale netwerk van de cliŽnt in stand blijft. Het leven in IJsselheem sluit daardoor zo veel mogelijk aan bij de manier waarop de cliŽnt zijn leven had ingericht voor zijn verhuizing. In deze visie op zorg zijn de vrijwilligers belangrijk. Zij vervullen als het ware de rol van de behulpzame buren of kennissen die steun en gezelligheid brengen.

Vrijwilligers hebben kwaliteiten die voor cliŽnten erg waardevol zijn. Zij verrichten werkzaamheden die aanvullend zijn op die van professionals en doen dat meestal vanuit een persoonlijke betrokkenheid, die voortkomt uit eigen ervaring of werkkring.


 

Doelstelling
De doelstelling van het vrijwilligerswerk in IJsselheem is het verhogen van het welzijn van cliŽnten en het vergroten van de kwaliteit van dienstverlening. “Om de kwaliteit van de dienstverlening nog verder te verhogen en om efficiŽnter met beschikbare middelen om te kunnen gaan, wil IJsselheem meer betrokkenheid van vrijwilligers.….
Vrijwilligers dragen in belangrijke mate bij aan het welzijn van cliŽnten. Die
bijdrage willen we graag vergroten. Dat betekent dat actievere werving van vrijwilligers nodig
is en we onze vrijwilligers gerichte begeleiding zullen bieden. Zo komt de vrijwilliger, met
diens specifieke kwaliteiten, goed tot zijn of haar recht en zal diens inzet nog beter ten goede
komen aan de cliŽnt.


 

Positionering van vrijwilligers
IJsselheem hanteert de volgende definitie van een vrijwilliger: “ iemand die op basis van een
overeenkomst met IJsselheem werkzaamheden verricht op het terrein van de zorg- en dienstverlening aan cliŽnten, zonder daarvoor aanspraak te maken op betaling van loon”.
Het verschil tussen een vrijwilliger en een mantelzorger is dat de vrijwilliger voor IJsselheem
werkt (2), de mantelzorger doet dat niet. Deze laatste is op basis van een sociale relatie bij de
cliŽnt betrokken. Het verschil tussen een vrijwilliger (3) en een medewerker is dat de vrijwilliger geen aanspraak maakt op loon.

Taakafbakening
De werkzaamheden van de vrijwilligers in IJsselheem zijn aanvullend op de professionele
zorgverlening en ze zijn afhankelijk van de doelstelling en aard, groep- of individueel gericht. Ook werkzaamheden op voorwaardenscheppend gebied behoren tot de mogelijkheden.
Het is van belang dat de aard van de werkzaamheden beantwoordt aan de wensen en behoeften van de cliŽnten, de persoonlijke verwachtingen van de vrijwilliger, en de organisatie. Deze “driehoek” zal altijd in nauwe samenspraak tot duidelijke afspraken moeten komen.
Bij het bepalen van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de ervaring en beperkingen van de vrijwilliger. In het belang en ter bescherming van de vrijwilliger worden grenzen aangegeven ten aanzien van wat de vrijwilliger binnen zijn of haar werkzaamheden wel en niet mag doen. 

Belangstelling
Hebt u belangstelling om onze cliŽnten dat kleine beetje extra te bieden, dan komen wij graag met u in contact. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de betreffende locatie en vragen naar de coŲrdinator vrijwilligers.


 

1)
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/wat-is-gebruikelijke-zorg-in-de-awbz.html

2 )Daarom is IJsselheem aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger veroorzaakt, maar niet voor de schade die de mantelzorger veroorzaakt.

3) De maatschappelijke stagiair(e) wordt in IJsselheem niet gezien als vrijwilliger.

IJsselheem is het beleid om vrijwilligers geen voorbehouden of risicovolle handelingen te laten
uitvoeren.