Bij IJsselheem regelen we inspraak en medezeggenschap net even anders

Dit jaar hebben we een nieuwe stap gezet in onze inspraakorganen: van Centrale Cliëntenraad (CCR) naar Centrale Medezeggenschapsraad (CMR). Waarom deze verandering? We wilden de inspraak op het niveau van de cliënten lokaal organiseren, met directe betrokkenheid van de cliënten en hun naasten. In plaats van centrale cliëntenraden zijn we overgestapt naar cliëntenpanels: een wisselende groep van cliënten en/of hun naasten die samen nadenken over een actueel onderwerp dat speelt op hun locatie. Denk aan het open deuren beleid, aanbod van activiteiten of het herinrichten van de tuin.

Voor ons is het van groot belang dat cliënten hun mening kunnen uiten. Dit gebeurt door middel van inspraak in het directe contact met (zorg)medewerkers, via de cliëntenpanels en door invloed uit te oefenen op het beleid van IJsselheem. Hier komt de CMR in beeld, als een onafhankelijk orgaan dat de belangen van cliënten behartigt op het niveau van heel IJsselheem. De CMR denkt actief mee over beleidszaken en voorziet, zowel op verzoek als ongevraagd, de raad van bestuur van advies.

Karin Leferink, raad van bestuur:  "Onze proactieve aanpak hierin maakt het uniek. We vragen de CMR en de cliëntenpanels niet alleen achteraf om advies volgens de wettelijke kaders, maar passen ook het principe van 'aan de voorkant meedenken en meenemen' toe."
 
Gert Jan Massier, voorzitter CMR: “De overgang naar de CMR en de cliëntpanels is een prachtige stap voorwaarts. IJsselheem gaat echt voorop in het organiseren van inspraak en zeggenschap en het draagt bij aan haar vooruitstrevende karakter. Als CMR is het inspirerend om hier een bijdrage aan te leveren.”


Karin Leferink en Gert Jan Massier hebben het medezeggenschapsreglement ondertekend, waarin de procedures voor medezeggenschap bij IJsselheem zijn vastgelegd.

Deel deze pagina