Onze cliëntenraad

Al onze cliënten worden vertegenwoordigd door de cliëntenraad. Deze raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur. Denk daarbij aan zaken als medezeggenschap bij de totstandkoming van beleid, over de zorgverlening of advies naar aanleiding van veranderingen in de organisatie van zorg. Wij vinden het belangrijk dat cliënten een duidelijke stem hebben. Alleen door hun mening en ideeën serieus te nemen, kunnen we de cliënt centraal stellen.

Meer weten over de cliëntenraad?
Nieuwsgierig naar wat de cliëntenraad voor u kan betekenen of wilt u graag deelnemen aan de cliëntenraad? Wij horen het graag! Adviseur medezeggenschap cliënten Linda Meijer komt graag met u in contact.
06 40 68 20 57

Wat doet de centrale cliëntenraad?

De centrale cliëntenraad houdt zich bezig met algemene onderwerpen zoals jaarplan, beleidsplan en kwartaalcijfers, maar ook met specifieke onderwerpen zoals kwaliteit van de zorg, tuinverfraaiing, het woonleefklimaat en communicatie tussen de bewoners en de zorg. De cliëntenraad overlegt hiervoor regelmatig met de Raad van Bestuur.

Er is een wet medezeggenschap cliëntenraden. In deze wet staan de rechten en plichten van de raad én van de organisatie. Ook geeft de wet aan over welke onderwerpen de cliëntenraad mag adviseren. Elke raad heeft een eigen reglement. Hierin is geregeld voor welke onderwerpen de raad instemmingsrecht, dan wel adviesrecht heeft. Ook bepaalt het reglement de verkiezingen en zittingsduur, het aantal leden van de raad, de werkwijze en faciliteiten. De cliëntenraad mag altijd, gevraagd of ongevraagd, advies uitbrengen.

In de centrale cliëntenraad van IJsselheem zitten vertegenwoordigers van de lokale cliëntenraden. De centrale cliëntenraad bespreekt met de Raad van Bestuur (RvB) van IJsselheem onderwerpen die alle locaties betreffen. Alle cliëntenraadsleden werken op vrijwillige basis en worden bij hun werk ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Lokale cliëntenraden

Elke locatie heeft een eigen cliëntenraad. Zij richten zich op het welzijn van de cliënten in de woonzorgcentra. Binnen IJsselheem zijn elf cliëntenraden die elk enkele leden afvaardigen in de centrale cliëntenraad. Ook de zorg thuis cliënten hebben hun eigen vertegenwoordiging in de centrale cliëntenraad.