Klachten of wensen voor verbetering? Wij horen het graag!

Een klacht? Wij horen het graag. We zien het als een advies voor het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening. IJsselheem stemt haar zorg en dienstverlening af op de wensen van de klant en daarom horen wij graag wat beter kan.

De medewerker - het team

Onze medewerkers streven ernaar goede zorg te verlenen. Echter, waar gewerkt wordt, gaat ook wel eens iets mis. Dat is vervelend en kan het beste zo snel mogelijk kenbaar gemaakt worden. Bespreken van uw onvrede met de medewerker die of het team dat het betreft, leidt dikwijls tot een oplossing. Komt u er samen niet uit? Wendt u zich dan tot de klachtenfunctionaris. Deze zal zich er voor inspannen samen met u en het team tot een oplossing te komen.

Contact of een klacht doorgeven?
U kunt klachtenfunctionaris Marije van der Werf rechtstreeks bereiken.
06 11 53 08 48

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris van IJsselheem, Marije van der Werf, heeft een bemiddelende rol. Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming worden eventueel verdere stappen ondernomen. U kunt bij de klachtenfunctionaris terecht voor advies, het bespreken van uw onvrede, het indienen van een klacht en informatie over de klachtenprocedure. Laagdrempelig en op de manier die voor u het prettigst is: telefonisch, via het online klachtenformulier, per e-mail of schriftelijk.

De klachtenfunctionaris houdt contact met de Raad van Bestuur en informeert deze zo nodig. Wij hopen dat uw klacht naar tevredenheid wordt opgelost. Is dat niet het geval, dan kunt u ervoor kiezen uw klacht formeel in te dienen bij de Raad van Bestuur of te laten beoordelen door de klachtencommissie. Dit kan ook rechtstreeks, zonder tussenkomst van de klachtenfunctionaris. Een BOPZ-klacht wordt altijd behandeld door de klachtencommissie.

U kunt klachtenfunctionaris Marije van der Werf rechtstreeks bereiken via telefoon of mail of schriftelijk via onderstaand adres:

WZC IJsselheem

T.a.v. klachtenfunctionaris

Postbus 89

8260 AB Kampen

Of u vult het online klachtenformulier in.

Raad van Bestuur

Wilt u een klacht indienen bij de Raad van Bestuur, dan kan dat via het online klachtenformulier of schriftelijk. Indien u de klacht nog niet heeft besproken met de klachtenfunctionaris is de Raad van Bestuur bevoegd om u voor te stellen alsnog met behulp van de klachtenfunctionaris te proberen de klacht informeel op te lossen.

De Raad van Bestuur reageert schriftelijk op uw klacht en laat weten of de klacht aanleiding geeft om maatregelen te nemen.

De werkwijze staat beschreven in de klachtenregeling.

Schriftelijk

WZC IJsselheem

T.a.v. Raad van Bestuur

Postbus 89

8260 AB Kampen

Klachtencommissie
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de klachtencommissie
038 339 4291

Klachtencommissie

Wilt u een klacht indienen bij de klachtencommissie, dan kan dat via het online klachtenformulier, per e-mail of schriftelijk. Een BOPZ-klacht kan ook mondeling, via de ambtelijk secretaris, worden ingediend.

De klachtencommissie behandelt uw klacht en geeft hierover een oordeel. Het oordeel gaat gepaard met aanbevelingen aan de Raad van Bestuur van IJsselheem.

De werkwijze staat beschreven in de klachtenregeling.

Schriftelijk

Klachtencommissie

T.a.v. ambtelijk secretaris

Postbus 89

8260 AB Kampen

 

Geschillencommissie

Bent u het niet eens met het oordeel van de Raad van Bestuur of klachtencommissie, dan is er sprake van een geschil en kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie. IJsselheem is aangesloten bij de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (VVG). Aan de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie VVG zijn kosten verbonden.