Bestuur en toezicht

Voor het bieden van kwalitatief goede zorg zijn goed leiderschap en goed bestuur essentieel. De kwaliteit van zorg komt tot stand in dialoog  tussen de cliënt, zijn naasten en onze medewerkers. Dit betekent dat het leiderschap binnen IJsselheem gericht is op het bieden van ruimte voor die relatie tussen cliënt en team. Immers, de teams kunnen samen met de cliënten en hun naasten als geen ander bepalen wat kwaliteit van zorg is, waarbij de cliënt en zijn naasten een belangrijke leermeester zijn.

Ruimte bieden

Ruimte bieden aan de teams betekent binnen IJsselheem dat we de nieuwe manier van werken in zelforganiserende teams doorzetten en verder ontwikkelen. Onze uitgangspunten hierbij zijn:

  • De cliënt heeft regie over de eigen zorg, ondersteuning en/of behandeling;
  • De relatie en ontmoeting tussen cliënt, naasten en zorgmedewerkers staan centraal. Dat betekent dat er gewerkt wordt in kleine integrale zorgteams van 12-15 medewerkers;
  • Vertrouwen, sociale verbinding en vakmanschap vormen de basis voor goede samenwerking. Reflectie, feedback, het delen van kennis en informatie, conflicten kunnen hanteren en oplossen zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg en voor blijven leren, ontwikkelen en verbeteren;
  • Om dit mogelijk te maken worden eigenaarschap en leiderschap anders verdeeld;
  • Teams zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg. Zij spreken met de cliënt, met elkaar en met de direct leidinggevende resultaten af over tevreden cliënten, tevreden medewerkers, kwaliteit van zorg en een financieel gezonde organisatie van het werk;
  • Teams, ondersteunende diensten en management zijn alert op interne en externe ontwikkelingen en vertalen die naar toegevoegde waarde voor de cliënt;
  • Management, adviseurs en ondersteuners creëren de voorwaarden voor en ondersteunen de teams bij het organiseren en uitvoeren van goede zorg;
  • Randvoorwaardelijke processen en systemen zijn eenvoudig in gebruik en efficiënt vormgegeven.

Weten wat er speelt

Ruimte bieden aan de teams betekent ook dat de bestuurder en het management weten wat er speelt om zo de teams te kunnen ondersteunen. Daarom bezoeken zij minimaal een keer in de twee weken de verschillende locaties van IJsselheem. Zij zijn dan in gesprek met medewerkers en teams en ondersteunen die daar waar zij vragen hebben. De  bestuurder van IJsselheem loopt ook regelmatig een (deel van) een dienst mee met een team. 

Alle leden van de Raad van Toezicht bezoeken twee keer per jaar in tweetallen een locatie en gaan in gesprek met de teams zodat ook zij vanuit de praktijk inzicht krijgen in vraagstukken die spelen.

IJsselheem werkt in de praktijk volgens de landelijke uitgangspunten van de governance code, hoewel dit nog onvoldoende terug is te vinden in onze statuten en regelementen. Die passen we aan.

In gesprek met de behandelaren en de zorg

De bestuurder heeft drie keer per jaar formeel overleg met de behandelaren over inhoudelijke zorg thema’s. Frequent is er ook informeel overleg over zaken die spelen. Ook zijn er voor de zorgmedewerkers en behandelaren een aantal inhoudelijke bijeenkomsten over de strategie van IJsselheem gehouden.

Zeggenschap en medezeggenschap

In de relatie tussen zeggenschap en medezeggenschap is veel veranderd de afgelopen jaren. Medezeggenschap is omgevormd naar zeggenschap. Zeggenschap betekent binnen IJsselheem dat we de mogelijkheid bieden invloed uit te oefenen; eerder in het proces en direct aan de bron. Dit houdt in dat de cliëntenraad en de ondernemingsraad in een vroeg stadium worden betrokken bij nieuwe ontwikkelingen. Door de herverdeling van eigenaarschap verandert ook wie besluiten neemt en waar de verantwoordelijkheden liggen. Daarom zullen we de vormen om in een vroegtijdig stadium invloed te kunnen uitoefenen blijven door ontwikkelen. 

 

Samenwerking

Goede zorg leveren aan onze cliënten kan IJsselheem niet alleen. We doen dat graag samen met huidige en toekomstige samenwerkingspartners. We leren daarin van familie, vrijwilligers en mantelzorgers en trekken met hen op. Buiten IJsselheem zoeken we de verbinding met verwijzers zoals huisartsen en hun praktijkondersteuners, de (transfer)verpleegkundige, behandelaren in ziekenhuizen, sociale wijkteams etc. We werken in de regio nauw samen met onze collega’s en maken samenwerkingsafspraken om de zorg, de opleiding en het vak te verbeteren. We noemen dat: actieve samenwerking.

Onze aandachtspunten

  • We vergroten de betrokkenheid van artsen, verpleegkundigen en verzorgenden bij het beleid van IJsselheem door in 2018 minimaal drie bijeenkomsten met hen te organiseren.
  • We onderzoeken mogelijkheden en realiseren strategische samenwerking met bestaande en nieuwe toetreders en burgerinitiatieven, zoals met het Zorgtrainingscentrum (ZTC), het Proveniershuis en burgerinitiatief Zwartsluis.