Leren van u en reflecteren op het werk

IJsselheem werkt aan en vertrouwt op de deskundigheid van haar medewerkers. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor behoud en verbeteren van hun kennis en kunde om daarmee vorm en inhoud geven aan de kwaliteit en veiligheid van zorg. Natuurlijk binnen de gestelde kaders en wet­- en regelgeving.

Leren en reflecteren is voorwaarde voor professioneel handelen. Samen met anderen kijken onze medewerkers kritisch naar hun eigen handelen om dit zo nodig te verbeteren. Aan de hand van concrete en specifieke situaties gaan medewerkers samen met hun collega's op zoek naar wat goed gaat en wat beter kan. Daarbij wordt gekeken naar objectief waarneembare zaken maar ook naar de eigen houding.

Kennis delen

IJsselheem faciliteert het onderlinge kennisdelen. Vakinhoudelijke informatie is beschikbaar in een digitaal systeem. We maken hierbij gebruik van Vilans protocollen en de hygiëne protocollen van ZIPnet en e-learning. IJsselheem kent inhoudelijke themagroepen en aandachtsvelders; medewerkers die binnen hun team aanspreekpunt zijn voor een onderwerp.

Daarnaast heeft IJsselheem eigen protocollen die voornamelijk betrekking hebben op veilige zorg en de organisatie van zorg.

Leerplein IJsselheem
Lees meer over het Leerplein waar medewerkers 24 uur per dag terecht kunnen voor het bijhouden en uitbreiden van hun deskundigheid.
Een levendig digitaal Leerplein

Vergroten deskundigheid

Onze medewerkers werken voortdurend aan het bijhouden en uitbreiden van hun deskundigheid.

IJsselheem beschikt over een digitale leeromgeving waar medewerkers 24 uur per dag gebruik van kunnen maken. Alle thema’s veilige zorg kennen een leerpad dat de medewerker kan doorlopen. Er worden ook steeds nieuwe leerpaden ontwikkeld. Daarnaast zijn er leertrajecten voor specifieke groepen medewerkers, zoals teamcoaches. Zorgmedewerkers krijgen de mogelijkheid om zich te kwalificeren op een hoger niveau wanneer de zorg voor de cliënt daarom vraagt.

Om te zorgen dat alle medewerkers bevoegd en bekwaam zijn in het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen vindt regelmatig deskundigheidsbevordering plaats.

IJsselheem vindt het belangrijk dat medewerkers reflecteren op en leren van hun handelen. Daarom vinden er leergesprekken, moreel beraad en gesprekssessies plaats rondom actuele vraagstukken.

Collegiale toetsing

Kwaliteitseisen, afspraken over veiligheid en het Zorgleefplan worden in de praktijk getoetst met een zogeheten foto; een periodieke opname van de naleving van de normen van de IGZ, de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

 Soms wordt die toetsing ook door collega's (vakgenoten) van andere teams gedaan.

Deze foto geeft inzicht in de kwaliteit van zorg en is daarmee een goed hulpmiddel voor teams om het gesprek daarover aan te gaan en verbeteringen door te voeren.

In 2018 gaan professionals en teams in elkaars dagelijkse praktijk kijken en een collegiale toetsing bij elkaar afnemen. Dit noemen we in de wandelgangen ‘leren van de buren’. We hebben bij de kwaliteitsfoto ervaren dat dit spiegelen medewerkers en teams aan het denken zet en zo bijdraagt aan het zich eigen maken van regels en afspraken.

Daarnaast krijgen medewerkers ook de gelegenheid om met elkaar mee te lopen.

Lerend Netwerk

IJsselheem heeft een Lerend Netwerk opgezet met twee andere zorgorganisaties: Noorderboog en ZorgAccent. In 2017 zijn er twee bijeenkomsten geweest. De eerste vond plaats bij ZorgAccent en was gericht op de ondersteunende diensten van de verschillende organisaties.

De tweede bijeenkomst van het Lerend Netwerk, bij IJsselheem, is er kennis uitgewisseld over ziekteverzuim, revalidatie, inzet en rol van de behandeldienst en kleinschalig wonen voor mensen met psychogeriatrische klachten. 

Kwaliteitsmanagementsysteem

Onze huidige HKZ certificering sluit niet goed aan bij de visie van IJsselheem op kwaliteit. We zijn op zoek gegaan naar andere vormen van certificering die wel aansluiten bij de visie. IJsselheem wil nog wel certificeren omdat we ogen van buiten willen laten meekijken en een objectieve blik belangrijk vinden.

Kernpunt voor IJsselheem is dat we de teams in samenspraak met de cliënt betekenis willen laten geven aan kwaliteit. Dit betekent dat we de teams willen faciliteren zelf vorm en inhoud te geven aan de kaders en zelf laten leren in hoeverre zij voldoen aan de kaders. Actie leren, een vorm daarvan, kan een methode zijn die hier goed bij past. Op een onderzoekende manier wordt zichtbaar wat wel of niet werkt.

Onze aandachtspunten in 2018

  • We willen een nieuw kwaliteitsproces ontwikkelen aan de hand van inhoudelijke thema’s.
  • We vergroten de deskundigheid van onze medewerkers door leerpaden te ontwikkelen over dementie, onbegrepen gedrag, revalidatie en psychiatrie.
  • We brengen de ICT (basis)vaardigheden van alle medewerkers op niveau.
  • Doorontwikkelen van de collegiale toetsing.
  • Leiderschapsontwikkeling en coaching.
  • Lerend Netwerk verder uitbouwen.