Veilige zorg

Afgelopen jaren hebben we binnen IJsselheem veel aandacht besteed aan het bieden van veilige zorg. We werken met themagroepen en aandachtsvelders die nieuwe ontwikkelingen bijhouden op het gebied van medicatie, infectiepreventie en hygiëne, decubitus, incontinentie en wondverzorging, eten en drinken, mentaal welbevinden, bewegen, palliatieve zorg, het Zorgleefplan en de vakdeskundigheid van medewerkers.

Veilige vrijheid

Wat veilige zorg is verschilt van mens tot mens. Daarom is het belangrijk dat we de cliënt zo goed mogelijk kennen, zodat we iemands gedrag begrijpen en het ontstaan van risicovolle situaties zoveel mogelijk voorkomen. Maar soms moet iemand tegen zichzelf in bescherming genomen worden. Op zo’n moment worden een  arts en psycholoog ingeschakeld.  Zij kijken zorgvuldig naar het gedrag van de cliënt en adviseren hoe we daar (anders) mee om kunnen gaan. Hierbij wordt altijd de familie van de cliënt betrokken. De voorlopig beste oplossing kan zijn dat we iemand tijdelijk in zijn vrijheid beperken. We kiezen daarbij altijd voor maatregelen die zo min mogelijk belastend zijn voor de cliënt. Bijvoorbeeld: een alarmering, de buitendeur afsluiten of het toedienen van (rustgevende) medicatie. Fixatie, zoals zorgen dat iemand niet uit zijn stoel kan, doen we alleen in het uiterste geval.

De zwaarte van de fysieke en mentale problemen (onbegrepen gedrag) bij cliënten neemt de komende jaren verder toe.  Daarom investeren we in 2018 in kennis en vaardigheden van verzorgenden, verpleegkundigen en specialisten.

Medicatieveiligheid
Lees meer over hoe IJsselheem werkt aan medicatieveiligheid.
"Het is niet altijd zwart of wit."

Medicatie

Om de veiligheid in het gebruik van medicijnen door onze cliënten te vergoten heeft IJsselheem zich geconformeerd aan de Veilige principes in de medicatieketen.  

Zorgvuldigheid in het hele medicatieproces is van groot belang. Daarom werken wij aan:

  • (Vroegtijdige) afstemming tussen intern en extern betrokken disciplines en partijen, zoals huisartsen en apotheken.
  • Duidelijke procedures voor de betrokken medewerkers en een duidelijke taakverdeling.
  • Deskundigheidsbevordering.

Afgelopen jaar zijn er bij IJsselheem controles uitgevoerd door het instituut Verantwoord Medicijngebruik. Daaruit blijkt dat het medicatiebeleid van IJsselheem goed op orde is.

 

Decubitus

Doorligwonden en ander huidletsel veroorzaken veel leed en vragen veel zorg. Daarom is preventie en snel signaleren heel belangrijk. IJsselheem doet er alles aan om huidletsel op tijd te onderkennen en te voorkomen door medewerkers, cliënten en hun familie te informeren, kennis te delen en aandacht te vragen. Met een goede houding en het toepassen van een wisselligging zijn huidletsel en decubitus te voorkomen.

Eind 2017 is voor het eerst de ‘Week van het liggen’ georganiseerd bij IJsselheem waarbij medewerkers op een aansprekende manier hun kennis over het onderwerp delen via intranet.

Infectiepreventie en hygiƫne

Goede hygiëne in een verpleeg- of verzorgingshuis is heel belangrijk. Dit omdat cliënten kwetsbaar zijn, veelal een minder goed functionerend immuunsysteem hebben en bij elkaar wonen of verblijven. Bovendien brengen andere cliënten of zorgverleners ziektekiemen mee. Preventie- en infectiemaatregelen toepassen is dan ook essentieel. IJsselheem maakt gebruik van de protocollen van ZIPnet en we voeren controles op hygiëne uit.

Antibioticaresistentie

Steeds vaker worden zorginstellingen geconfronteerd met cliënten die infecties hebben of drager zijn geworden van BRMO, Bijzonder Resistente Micro-Organismen. Deze micro-organismen zijn resistent geworden voor antibiotica die vaak gebruikt worden. Onder meer in verpleeghuizen bestaat een toegenomen risico op het ontstaan en de verspreiding van een BRMO. Cliënten kunnen deze bacteriën ook overdragen naar andere cliënten of medewerkers en meenemen van de ene naar de andere zorginstelling. IJsselheem heeft een zogeheten uitbraakplan en er zijn specifieke protocollen voorhanden gebaseerd op  landelijke richtlijnen. Daarnaast is er nauw contact met de deskundige infectiepreventie van de Isala klinieken. IJsselheem doet mee aan de pilot van Vilans in het kader van het landelijke programma ‘aanpak  antibioticaresistentie’. Binnen dit programma is er aandacht voor hygiënisch werken en aanpassen van het antibiotica beleid. De verantwoordelijke arts is betrokken bij een regionaal netwerk geïnitieerd door de GGD.

Hoe gaan we om met incidenten?

Soms gaat er iets niet goed, zoals verkeerde toediening van medicatie, een cliënt die valt of er is sprake van agressie. Het is belangrijk om van incidenten te leren door in het team te bespreken hoe het incident is ontstaan, of er verbeteringen mogelijk zijn en of een dergelijk voorval in de toekomst voorkomen kan worden. Het is de verantwoordelijkheid van individuele professionals en professionele teams om constant te reflecteren, te leren en te verbeteren en om de onderlinge afspraken te maken die kwaliteit van zorg verbeteren en borgen. Daarnaast zijn er per locatie interne veiligheidscommissies die incidenten analyseren en adviezen geven over verbeteringen.

Bij ernstige incidenten wordt er in opdracht van de bestuurder altijd onderzoek gedaan door een onderzoekscommissie onder leiding van een (externe) voorzitter. De uitkomsten van een dergelijk onderzoek worden altijd doorgevoerd.

Onze aandachtspunten in 2018

  • We vergroten de kennis en vaardigheden van onze medewerkers over onbegrepen gedrag zodat zij er beter mee om kunnen gaan.
  • We borgen de medicatieveiligheid door middel van controles, workshops en inzet van digitale hulpmiddelen ter ondersteuning van het medicatieproces, zoals apps.
  • We ontwikkelen een digitale cursus over decubitus.
  • We ontwikkelen een trainingsaanbod gericht op deskundigheidsbevordering en gedragsverandering gerelateerd aan één of meerdere thema`s, zoals hygiëne. Dit vindt plaats in samenwerking met Vilans.
  • Vereenvoudiging van het proces Melden Incidenten Cliënten.