Financiering

De financiering van zorg is geregeld vanuit verschillende voorzieningen en verzekeringen. Wat u wel en niet vergoed krijgt, is per persoon verschillend. Het is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, de zorg die u nodig heeft en de wijze waarop u verzekerd bent.

De zorg wordt betaald uit:

 • Wet Langdurige Zorg (Wlz) ( Sinds januari 2015 de vervanger van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ))
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
 • Zorgverzekeringswet (Zvw)

De uitvoering van deze wetten ligt bij verschillende instanties waarlangs ook de aanvragen lopen. Dit kan soms best ingewikkeld zijn. Het is niet altijd duidelijk waar welke zorg onder valt en er zijn natuurlijk uitzonderingen. Onderstaande informatie geeft een globaal overzicht.

Alle zorg en welzijnsproducten zijn vanzelfsprekend ook zelf in te kopen. De algemene prijslijst geeft een overzicht van de kosten bij IJsselheem.

Indiactie

Indicatie is een term die bij alle instanties voorbij komt. Een indicatie wil zeggen dat de betreffende instantie uw aanvraag noodzakelijk vindt en dat ook wil financieren. Ook zonder indicatie bent u welkom bij ons. In dat geval betaalt u gewoon zelf voor wat u afneemt.

Wet Langdurige Zorg

De Wet Langdurige Zorg vervangt de AWBZ. Uitgangspunt van deze wet is dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen met hulp van hun sociale netwerk en waar nodig met steun vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Pas als dat niet meer mogelijk is en iemand is aangewezen op intensieve zorg, bestaat er aanspraak op zorg vanuit de Wlz.


Als u in aanmerking wilt komen voor zorg die gefinancierd wordt door de Wlz heeft u een indicatie nodig. U kunt deze indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zij zullen samen met u kijken of u ondersteuning krijgt en in welke vorm. De afspraken hierover worden vastgelegd in een zorg(leef)plan.

WMO

Onder de WMO vallen de kosten voor huishoudelijke hulp, verschillende hulpmiddelen (bijvoorbeeld een scootmobiel of woningaanpassing), begeleiding individueel en groep. De gemeenten zijn belast met de uitvoering van de wet. Om in aanmerking te komen voor financiering heeft u een WMO indicatie nodig. Deze kunt u aanvragen bij uw gemeente. Elke gemeente hanteert eigen toetsingscriteria.

Zorgverzekeringswet

Iedereen die in Nederland woont is verplicht zich te verzekeren voor zorg, de zogenoemde basisverzekering. Onder deze verzekering valt:

 • Geneeskundige zorg, zorg door huisartsen, ziekenhuizen en medisch specialisten
 • Ziekenhuisverblijf
 • Geriatrische revalidatiezorg
 • Tandheelkundige zorg (tot 18 jaar, vanaf 18 jaar alleen specialistische tandheelkunde en het kunstgebit)
 • Hulpmiddelen (vallen voor een deel ook onder de WMO)
 • Geneesmiddelen
 • Ziekenvervoer (ambulance en zittend vervoer)
 • Paramedische zorg (beperkt fysiotherapie/oefentherapie, logopedie, ergotherapie, dieetadvisering).

Welke zorg de verzekering dekt, wordt jaarlijks door de overheid bepaald. Voor alle overige zorg kunt u zich aanvullend verzekeren. Bij uw zorgverzekeraar kunt u terecht voor uitgebreide informatie.

Eigen bijdrage

Voor alle zorg geldt een eigen bijdrage. Voor zorg vergoedt uit uw zorgverzekering geldt een standaard eigen risico van 375 euro per jaar. 
De eigen bijdrage voor zorg vergoed uit de Wlz of de WMO is afhankelijk van uw leeftijd, uw gezinssamenstelling, uw inkomen en uw vermogen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en int uw eigen bijdrage. Op de site van het CAK kunt u berekenen wat uw eigen bijdrage is.