De mensen van IJsselheem

Onze medewerkers zijn de motor voor het verlenen van kwalitatief goede zorg. Zo bieden we u een stevige basis waarop u uw leven zoveel mogelijk kan inrichten zoals u dat zou willen. Wilt u meer weten over van wie u zorg krijgt? Klik dan hier.

Een harde eis die aan de kwaliteit van medewerkers wordt gesteld, is het behaalde diploma. Zo zijn alle verzorgenden Zorg en welzijn binnen IJsselheem verplicht om minimaal een niveau 3 IG diploma te hebben om hun werk te doen. Van deze groep heeft 5,2% een diploma dat hoger is dan dit niveau en heeft 15,3% van de verzorgenden Zorg en welzijn ook een diploma op het gebied van welzijn of een andere specialisatie zoals bijvoorbeeld Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP-verpleegkundige). Dit is ruim 4% meer dan een jaar geleden.

Een voorwaarde voor professioneel handelen is leren en reflecteren. Bij IJsselheem kunnen medewerkers aangeven wat ze willen leren en ontwikkelen. Wij faciliteren het onderling kennis delen waarbij vakinhoudelijke kennis beschikbaar is op ons intranet Infoheem. Daarnaast maken wij gebruik van Vilans protocollen en eigen protocollen die ook digitaal beschikbaar zijn. IJsselheem beschikt over een  digitale leeromgeving, het Leerplein, waar medewerkers 24/7 gebruik van kunnen maken

Om te zorgen dat alle medewerkers bevoegd en bekwaam zijn bij het verrichten van handelingen vindt regelmatig deskundigheidsbevordering plaats. Daardoor voldoen wij aan de wettelijke eisen.

Update mei tm aug 2022
Om nieuwe collega’s te vinden en behouden is in de afgelopen maanden het project: Arbeidsmarktcommunicatie gestart. Met dit project willen we willen  IJsselheem als een herkenbaar en onderscheidend werkgeversmerk neerzetten en eenduidig communiceren op de arbeidsmarkt. Deze campagne lanceren we in oktober.

Naast het onverminderd zoeken naar nieuwe collega’s blijven we in gesprek over en maken we plannen om met minder collega’s toch het werk te kunnen blijven doen. Hier spreken we ook over met andere organisaties in de regio en op landelijk niveau.

Om te onderzoeken hoe we onze maar liefst 300 flexmedewerkers het beste in kunnen zetten en ook zij plezier houden in het werk, zijn we op zoek naar een regisseur die dit proces kan begeleiden.

Update januari t/m april 2022
Het aantal medewerkers is in de afgelopen maanden stabiel gebleven waarbij ook het aantal verzorgenden stabiel blijft. Hier zijn we blij mee. Om ook in de toekomst voldoende medewerkers te hebben onderzoeken we middels een pilot hoe de inzet van anders meer agogisch geschoolde medewerkers werkt. Wel realiseren we ons dat we ons voor te bereiden hebben op een toekomst waarin we met minder medewerkers hetzelfde of meer werk te doen hebben, gezien de grote vraag die op ons afkomt. Deze voorbereiding doen we o.a. door met medewerkers in gesprek te gaan over de mogelijkheden die zij zien voor verandering.

Ziekteverzuim

Update mei t/m augustus
Hoewel het verzuim in de afgelopen maanden is gedaald (gemiddeld in januari t/m april 10.4% en in mei t/m augustus 7.5%)  krijgt onze verzuimaanpak onverminderd de aandacht. Zo analyseren we waarom het verzuim op de ene locatie lager is dan op de andere en gaven we voorlichting en training aan de roosteraars en medewerkers die in het team de verzuimrol hebben. Daarnaast wordt er gewerkt aan een voorstel om te starten met een pilot voor het inzetten van psychologische hulp. Enerzijds preventief en anderzijds om te zorgen voor een snellere doorgeleiding met het oog op de lange wachttermijn voor psychologische hulp. Om vrouwelijke medewerkers die in de overgang zijn te ondersteunen, is in elke regio een minibieb geplaatst waarin boeken over dit onderwerp zijn geplaatst. Het geven van workshops en een webinar over de overgang, zijn in voorbereiding.

Update januari t/m april 2022
Het verzuimpercentage was in de afgelopen maanden 8.9% (over heel 2021 8.4%). Veelal betrof dit kortdurend verzuim, waarbij we in de laatste maanden het corona gerelateerde verzuim zien afnemen. Hoewel we verwachten dat het verzuim in de komende maanden gaat dalen, blijft dit volop onder onze aandacht. Om verzuim te voorkomen gaan we steeds meer inzetten op preventie en geven we bij ziekte snelle en passende ondersteuning. De regisseurs en de verzuimcoaches spelen hier een belangrijke rol in. In de afgelopen maanden zijn we gestart met de pilot ‘Burn-out poli’. Dit is een versnelde toegang voor medewerkers naar hulp die zij nodig hebben. Ook hebben we het gesprek opgestart met vrouwelijke medewerkers  over het thema ‘de overgang’.

 

 

Deel deze pagina