Thema's en ontwikkelingen OR in 2021

De Ondernemingsraad (OR) is er om de medewerkers van IJsselheem te vertegenwoordigen. De OR voert overleg met de Raad van Bestuur en denkt mee bij het opstellen van beleid. Het is wettelijk verplicht om een Ondernemingsraad te hebben, maar als die verplichting er niet zou zijn, dan zouden wij de stem van de medewerkers nog steeds beschouwen als waardevolle input bij het vaststellen van ons beleid. 

OR lid: "Medezeggenschap is van en voor iedereen: dat is ons uitgangspunt. En om dit zo goed mogelijk vorm te geven, is de betrokkenheid van onze collega’s essentieel. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat medewerkers binnen de wettelijke kaders zoveel mogelijk invloed kunnen uitoefenen op besluiten die hen in hun dagelijkse werkzaamheden raken."

Vergaderingen 
Gemiddeld vergadert de OR eens in de zes weken met de Raad van Bestuur (RvB), in aanwezigheid van de secretaris RvB en RvT en de strategisch HR-adviseur. Het dagelijks bestuur van de OR heeft ook regelmatig informeel overleg met de Raad van Bestuur, vaak ter voorbereiding op de gezamenlijke vergaderingen van de hele OR en de Raad van Bestuur met ondersteuning van de secretaris RvB en RvT. Vanzelfsprekend vergadert de OR ook zelf om alle ontwikkelingen te bespreken. 

Samenstelling
In 2021 is er een nieuwe samenstelling gestart van OR leden en is de samenwerking met de OR van Hanzeheerd van start gegaan. Tijdens een gezamenlijke tweedaagse scholing in november hebben de OR leden kennis opgedaan over de Wet op de Ondernemingsraden en expertise gedeeld.

Thema’s in 2021
De OR heeft een aantal wettelijke taken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toezien op naleving van de ARBO-wetgeving. Naast die wettelijke taken is de OR in 2021 vooral bezig geweest om hun betrokkenheid te vergroten en proactief mee te denken. Daarom participeren éen of twee OR-leden in verschillende werkgroepen. In het afgelopen jaar ging het hierbij om de volgende werkgroepen:

 • Arbo
 • Attentieregeling
 • Bedrijfsmaatschappelijk werk
 • Groeigesprek
 • Herontwerp wonen
 • Interne mobiliteit
 • Rookbeleid
 • Roosteren
 • Werkkostenregeling
 • Zin in (meer) werk?!

Ook zijn de volgende instemmingsverzoeken behandeld:

 • Notitie en functieprofiel processpecialist
 • Verlenging arbodienstverlening door Perspectief
 • Arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid
 • Beleid organisatie NEN 7510
 • Thuiswerkregeling
 • Attentieregeling/rouwprotocol
 • Handleiding zwangerschap en arbeid
 • Bronnen voor sparen uren balansbudget
 • Aanbesteding bedrijfsmaatschappelijk werk
 • Handleiding verzuim en re-integratie
 • Beleid en plan van aanpak RI&E
 • Werkkostenregeling 2022

In 2021 heeft de OR geen adviesaanvragen ontvangen. Wel is de werkwijze om bij nieuw beleid aan de voorkant mee te denken in de tijdelijke werkgroep die dat voorbereid. Dit laat onverlet het formele advies/instemmingsrecht van de OR. Lees hier het jaarverslag 2021 van de OR.

Bijeenkomst met de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur
Twee keer per jaar is er een vergadering met de RvB en RvT, waarvan één een themabijeenkomst is, waaraan ook andere adviesorganen als de CCR deelnemen. Tijdens de andere ontmoeting met de RvT is gesproken over krapte op de arbeidsmarkt en hoe IJsselheem daarbij in de toekomst de (hoog-complexe) zorg kan (blijven) leveren, die voldoet aan alle kwaliteitseisen. De OR heeft met de RVB vooral gesproken over de situatie rondom corona, de Fusie Hanzeheerd/IJsselheem, het procesvoorstel organisatie-inrichting en het Jaarplan van 2022.

Regulier overleg met de vakbonden
De OR sluit bij het reguliere overleg aan dat de RvB twee keer per jaar met de vakbonden heeft.

Regio-overleg ondernemersraden
Vier keer per jaar sluit de OR aan bij het regio-overleg. Dit is een overleg van ondernemingsraden van zorgaanbieders in de regio. Het doel van dit overleg is actieve uitwisseling en netwerken.

Thema’s in 2022
In 2022 gaat de OR, naast het behandelen van de stukken, verder met de transitie van de medezeggenschap. De OR zal een meer proactieve houding gaan aannemen, door meer in contact te treden met de medewerkers. 

Deel deze pagina