Thema's en ontwikkelingen cliëntenraden in 2021

Veel locaties van IJsselheem kennen een eigen cliëntenraad. In 2021 waren dat acht lokale cliëntenraden die bestaan uit cliënten, familieleden en/of vrijwilligers die nauw betrokken zijn bij de locatie die zij vertegenwoordigen. De leden van deze cliëntenraden doen dit werk op vrijwillige basis. In 2021 is de weg ingezet naar een meer laagdrempelige vorm van inspraak, waarbij de cliëntenraden in 2022 omgevormd worden tot panels. In deze panels denken cliënten en naasten mee, van cliënten die op dat moment zorg en begeleiding van ons ontvangen. Binnen de panels gaan betrokkenen met elkaar in gesprek over thema’s die zich aandienen en met elkaar bekijken hoe deze aan te pakken en op te lossen.

Sinds 2021 functioneert op locatie De Maarlenhof het eerste panel in plaats van een cliëntenraad bestaande uit cliëntvertegenwoordigers. Panelleden nemen in duoverband deel aan werkgroepen die zich buigen over onderwerpen als: de  herinrichting van de binnentuin, een woonwensenonderzoek en de uitwerking van Beleefmeters. Deze onderwerpen komen voort uit de teamplannen. Op andere locaties is de nieuwe vorm van inspraak in verschillende stadia van voorbereiding. Cliënten en/of hun naasten zijn in het najaar uitgenodigd om deel te nemen aan het locatieberaad om input te leveren voor de teamplannen.

Naast deze lokale raden is er ook een Centrale Cliëntenraad (CCR). Deze bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de lokale cliëntenraden. Wim Ensink, voorzitter centrale cliëntenraad (CCR):
"Als CCR is ons doel om de zorg en kwaliteit van leven van mensen die cliënt zijn bij IJsselheem te verbeteren. Dat willen we doen door in het voortraject mee te denken over beleid en door gevraagd en ongevraagd te adviseren vanuit het cliëntperspectief. Mijn ervaring is dat we in kleine stapjes in staat zijn om deze idealen ook vorm te kunnen geven. Zolang we dat vanuit gezamenlijke betrokkenheid doen is het goed hieraan mee te werken."

In 2021 is de Centrale Cliëntenraad 10x bij elkaar geweest en heeft  organisatiebreed aandacht besteed aan de volgende thema’s: 

  • De begroting en de jaarrekening;
  • De gang van zaken rondom corona waaronder de compensatie aanvraag leegstand;
  • De uitwerking van het beleid op Voeding en Restauratieve dienstverlening;
  • De voorgenomen fusie met Hanzeheerd;
  • Uitwerking uitgangspunten en inrichting inspraak en medezeggenschap;
  • Het beleidsplan Wet Zorg en Dwang;
  • Dagbesteding en zorg in een groep;
  • Rookvrij IJsselheem en Hanzeheerd.

Deel deze pagina