Medewerkers en cliënten drinken samen koffie

Thema's en ontwikkelingen Centrale cliëntenraad (CCR) in 2022

De Centrale Cliëntenraad (CCR) heeft als doel om de zorg en kwaliteit van leven van mensen die cliënt zijn bij IJsselheem te verbeteren. Dat willen we doen door in het voortraject mee te denken over het algemene beleid en door gevraagd en ongevraagd te adviseren vanuit het cliëntperspectief.
 
Voor 2022 is een transitie in medezeggenschap in gang gezet, waarbij belangenbehartiging op locatieniveau via een lokale cliëntenraad omgezet is naar panels. Inspraak gaat over onderwerpen die meerdere cliënten raken op de locatie. De cliënten en hun naasten zijn in gesprek met andere betrokkenen en geven aan wat hun wensen en behoeften zijn rondom een gekozen thema.
 
Naast inspraak kennen we ook zeggenschap. Het gesprek tussen cliënt, vertegenwoordiger en direct verzorgende over wat belangrijk is in het dagelijks leven, beschreven in het zorgplan.
 
Medezeggenschap gaat over het opkomen voor gezamenlijke belangen van bewoners/ cliënten vanuit de wettelijke basis die een centrale cliëntenraad heeft.
 
Van de nog resterende acht lokale cliëntenraden en de centrale cliëntenraad (CCR) is eind van het jaar afscheid genomen. Per 01-01-23 komt daaruit voort de nieuwe centrale medezeggenschapsraad (CMR).
 
Via onze Praatplaat Medezeggenschap krijg je een goed beeld hoe wij de zeggenschap, inspraak en medezeggenschap binnen IJsselheem vormgeven.
 
Samenstelling
De (CCR) bestaat eind van het jaar uit negen leden en een voorzitter. De leden hebben allen een regionale verbondenheid met de locaties van IJsselheem in de gemeenten Zwartewaterland, Kampen en Zwolle. De leden stemmen onderling met elkaar af op welke wijze zij de binding met de locaties onderhouden.
 
Overleg met de bestuurder
In 2022 is de Centrale Cliëntenraad negen keer bij elkaar geweest en is aandacht besteed aan de volgende thema’s: 

 • Inrichting medezeggenschap, inspraak en zeggenschap (advies gegeven);
 • Procesafspraken probleem gedrag/ voorstel STIP-methode;
 • Voeding en restauratieve diensten;
 • Klachtenoverzicht van bewoners/cliënten;
 • Onvrijwillige zorg;
 • Duurzaamheidsvisie en strategie (routekaart);
 • Juridische fusie IJsselheem en Hanzeheerd (advies gegeven);
 • Uitvoering 'IJsselheem rookvrij';
 • Preventiebeleid fysieke belasting;
 • Statutenwijziging IJsselheem (advies gegeven);
 • Uitvoering jaarplan 2022;
 • BHV-organisatie;
 • Prijsverhoging 2023 (instemming verleend);
 • Jaarplan 2023 (advies gegeven);
 • Begroting 2022 (advies gegeven).

Overleg met de raad van toezicht
Tijdens de ontmoeting met de RvT is de voortgang van nieuwe werkwijze medezeggenschap/inspraak en zeggenschap besproken. Met elkaar is nagedacht wat het Integraal Zorgakkoord (IZA) voor de bewoners c.q. cliënten van IJsselheem gaat betekenen.
 
Thema’s in 2023
In 2023 gaat de CMR, naast de aandacht voor actuele thema’s, verder met de transitie medezeggenschap voor de domeinen ‘Wonen & Leven en Thuis & Herstel en het verder vormgeven van de CMR. Met als wens:

Gert-Jan Massier, voorzitter CMR:

 “Eind van het jaar kunnen we binnen alle domeinen terugkijken op succesvolle inspraak via panels”
 
Contact
Sonja Baljeu: adviseur inspraak en medezeggenschap cliënten.

Mailadres: cliëntenraden@ijsselheem.nl

Deel deze pagina