Verpleegkundige leest met cliënt de krant

Klachtenregeling

Klachten of wensen voor verbetering? Wij horen het graag!

Als cliënt heeft u verwachtingen en wensen. Wij proberen hieraan, zoveel mogelijk als haalbaar is, te voldoen. Dat lukt helaas niet altijd. Soms moeten wij andere keuzes maken. Misschien kan de communicatie beter, bijvoorbeeld, zodat we uw werkelijke verwachtingen kennen. Of kan het handelen van onze medewerkers worden verbeterd. Heeft u een klacht? Wij horen het graag. We zien het als een advies voor het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening. Hieronder leest u hoe u dat doet.  

Stap 1: De medewerker/het team 

Onze medewerkers streven er naar goede zorg te verlenen. Echter, waar gewerkt wordt gaat ook wel eens iets mis. Dat is vervelend en kan het best zo snel mogelijk kenbaar gemaakt worden. Bespreken van uw onvrede met de medewerker die/het team dat het betreft leidt dikwijls tot een oplossing. Heeft u dat al gedaan of vind u dat moeilijk? In dat geval kunt u contact opnemen met de locatieregisseur. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een reactie van deze regisseur. 

Stap 2: Klachtenfunctionaris 

Komt u er met de medewerker/team of regisseur niet uit? Dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris. IJsselheem maakt gebruik van een externe klachtenfunctionaris.

Dit is Marije van der Werf. Zij heeft een bemiddelende rol. Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming worden eventueel verdere stappen ondernomen. U kunt bij de klachtenfunctionaris terecht voor advies, het bespreken van uw onvrede, het indienen van een klacht en informatie over de klachtenprocedure.  

De klachtenfunctionaris houdt contact met de raad van bestuur en informeert deze zo nodig. Wij hopen dan dat uw klacht naar tevredenheid wordt opgelost. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via het e-mailadres: klachten@ijsselheem.nl of door te bellen met 06 11 53 08 48

Stap 3: Raad van bestuur 

Wilt u een formele klacht indienen bij de raad van bestuur, dan kan dat schriftelijk of per e-mail. Bij formele klachten en indien u de klacht nog niet heeft besproken met de klachtenfunctionaris, is de raad van bestuur bevoegd om u voor te stellen alsnog met behulp van de klachtenfunctionaris te proberen de klacht informeel op te lossen. 

De raad van bestuur reageert schriftelijk op uw klacht en laat weten of de klacht aanleiding geeft om maatregelen te nemen. De werkwijze staat beschreven in de klachtenregeling.

Een klacht in het kader van de Wet zorg en dwang moet bij de raad van bestuur worden ingediend zodat de klacht doorgestuurd kan worden naar de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg.

De adresgegevens zijn: 
IJsselheem  
t.a.v. raad van bestuur  
Postbus 89  
8260 AB Kampen 
E: info@ijsselheem.nl 

Klachtencommissie 

Indien u geen gebruik wilt maken van bovenstaande procedure, dan kunt een schriftelijke klacht indienen bij  de klachtencommissie. IJsselheem is aangesloten bij de onafhankelijke klachtencommissie Signalis. Meer informatie, waaronder het klachtenformulier en het reglement kunt u vinden op de website van Signalis

Geschillencommissie 

Bent u het niet eens met het advies van de raad van bestuur of klachtencommissie, dan is er sprake van een geschil en kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie. IJsselheem is aangesloten bij de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (VVG). Aan de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie VVG zijn kosten verbonden.

Deel deze pagina