Kwaliteit van de zorg

Over de verpleeghuiszorg moet IJsselheem over vijf thema's rapporteren. Dit zijn medicatieveiligheid, het voorkomen van doorliggen (decubitus), het gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende middelen, de voorkeuren van een cliënt ten aanzien van eten en drinken en advanced care planning (wensen van een cliënt vastleggen bij een acute situatie zoals een infectie, een bloeding of een herseninfarct).

Deze zorginhoudelijke indicatoren zijn van belang omdat ze iets zeggen over de verschillende aspecten van onze zorg aan u. Vandaar dat wij deze indicatoren registeren en bespreken. In het totaal geeft dit een beeld van de kwaliteit van onze zorgverlening.

Medicatieveiligheid

Minimaal één keer per jaar wordt bij alle cliënten, geclusterd per afdeling, de medicatie beoordeeld. Deze beoordeling wordt uitgevoerd door een arts en een apotheker, zoveel mogelijk samen met de cliënt en de betrokken zorgmedewerker. Hierbij kijken zowel de arts als de apotheek kritisch naar de hoeveelheid verschillende medicijnen (polyfarmacie) die u heeft en het gebruik hiervan. De bedoeling is dat polyfarmacie, indien mogelijk, zoveel mogelijk wordt beperkt of wordt afgebouwd.

Als u bij ons komt wonen, kijken wij samen met u naar uw medicijngebruik. Kunnen sommige medicijnen worden afgebouwd omdat ze misschien niet meer nodig zijn en passen alle medicijnen wel goed bij elkaar? De apotheek adviseert de arts hierover en bespreekt dit met u. Daarnaast kan de arts, in overleg met de apotheker, besluiten dat een medicatiebeoordeling, vanwege bepaalde (medische) risico’s of factoren, bij een cliënt wordt uitgevoerd. Bij verhuizing vindt eveneens een medicatie-screening en evaluatie plaats.

Alle medicatie voor de cliënten wordt door de apotheek in een ‘medicatie dossier systeem’ aangeleverd. Dit betekent dat de apotheek de eerste controle doet op het juiste medicijn, de juiste dosering en het juiste tijdstip. De tweede controle wordt door de medewerker uitgevoerd voordat het medicijn wordt aangereikt of toegediend.

 

Decubitus

Als u lang op bed moet liggen of in een rolstoel zit, kunnen doorligplekken ontstaan. Dit heet decubitus. Deze plekken kunnen zich vormen op het stuitje, de hielen, heupen of billen. De oorzaak van decubitus is druk op de huid. Decubitus wordt ingedeeld in graad 1 tot en met 4 waarbij graad 4 de meest ernstige vorm is.

Bij alle cliënten van IJsselheem wordt het risico op decubitus beoordeeld en dit wordt vastgelegd in het zorgdossier. In de gevallen waarbij decubitus een risico is worden materialen ingezet om het ontstaan van deze nare plekken te voorkomen. Daarnaast is er aandacht voor uw beweging door bijvoorbeeld ’s nachts wisselligging toe te passen of een speciaal matras te gebruiken. Hierdoor kan decubitus worden voorkomen.

 

Vrijheidsbeperkende middelen

Goede zorg moet zo veilig mogelijk zijn. Onze medewerkers werken met professionele standaarden en richtlijnen. Samen met u als cliënt en uw naasten maken wij een afweging welke risico’s acceptabel zijn. Wat veilige zorg is, verschilt van cliënt tot cliënt. Wij hebben in de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan het bieden van veilige zorg. Soms kan dit betekenen dat onvrijwillige zorg (dit is zorg waartegen de cliënt of zijn vertegenwoordiger zich verzet)  moet worden ingezet om de cliënt of anderen te beschermen om zo de veiligheid van de cliënt en zijn omgeving te vergroten.  

De visie van IJsselheem op onvrijwillige zorg is:
“ Goede zorg voor ouderen gaat in essentie over maximaal behoud van zelfrespect en kwaliteit van leven. Bij het verlenen van zorg sluiten we zoveel mogelijk aan op uw verhaal en nemen we uw wensen en gewoonten als uitgangspunt, zodat u de zorg als prettig en passend zult ervaren. Wij streven ernaar om het verlenen van onvrijwillige zorg zoveel mogelijk te voorkomen. Wij zullen altijd de besluitvormingsprocedure in acht nemen en zorgvuldig onderzoeken of er alternatieven mogelijk zijn. Alleen als dat niet het geval is, zullen wij onvrijwillige zorg verlenen.”

We zetten onvrijwillige zorg alleen in nadat een zorgvuldige afweging is gemaakt met de cliënt en/of diens vertegenwoordiger en volgen hierbij een stappenplan. De zorgmedewerkers registeren dit ook in het zorgplan. In het zorgplan staan de afspraken over de zorg voor uw naaste. Ondanks alle zorg die wij preventief inzetten komt het voor dat cliënten met dementie een behandeling weigeren. Wanneer dit niet in hun eigen belang is kan de arts besluiten tot een dwangbehandeling of onvrijwillige zorg. Deze besluiten worden allemaal gerapporteerd aan de Inspectie voor de Gezondheid en Jeugd, IGJ.

Zo nodig is voor cliënten en/of hun naasten een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon beschikbaar Zij is telefonisch of via mail bereikbaar om te ondersteunen bij vragen of ervaren onvrede over de inzet van onvrijwillige zorg.

Update mei t/m augustus 2022
In de afgelopen maanden hebben we gemeten of de voedselvoorkeuren van cliënten besproken worden en vastgelegd worden in het Zorgleefplan. Dit blijkt in 94% het geval te zijn.

Er zijn vier morele beraden gehouden. Een moreel beraad is een gesprek waarin de deelnemers gezamenlijk een ethische kwestie uit hun werk bespreken. Zij doen dit gestructureerd, aan de hand van een gespreksmethodiek, en met behulp van een gespreksleider. De thema’s die besproken zijn waren: ‘euthanasie (aanvraag) cliënt ’, ‘wat is rol contactverzorgende’, ‘zorgzwaarte cliënt  te groot  voor team’ en ‘ruzie tussen cliënten op een huiskamer’.

Update januari t/m april 2022
In de afgelopen maanden hebben we gewerkt aan onze Jaaranalyse 2021 waarin we weergeven hoeveel inzet we hebben wat betreft onvrijwillige zorg (OVZ) en welke verbeterpunten we zien. Deze analyse is in mei besproken met de Centrale Cliëntenraad en is in juni conform voorschrift aangeboden aan de IGJ.

Over heel 2021 zien we een lichte daling van de inzet van OVZ.  Om het verder terugdringen van OVZ te realiseren werken we concrete acties en doelen uit, waarbij we de aanwezige verschillen tussen locaties beter willen duiden en daar zo nodig meer gerichte acties op inzetten.

Omdat we vrijheid van cliënten belangrijk vinden staat in 2022 het thema ‘Open deuren’ centraal waarbij het uitgangspunt is dat deuren open zijn, tenzij.. Omdat dit voor zowel cliënten, naasten als medewerkers spannend kan zijn, willen we op de locaties de wijze waarop we omgaan met veiligheid versus vrijheid met alle betrokkenen in gesprek brengen.   

Voorkeuren ten aanzien van eten en drinken

Aandacht voor eten en drinken is belangrijk. Niet alleen bij ondervoeding of overgewicht, maar ook om te kunnen genieten van het eten en drinken en de ambiance tijdens de maaltijd. Daarom brengen de zorgmedewerkers uw voorkeuren in kaart. Bijvoorbeeld over wat u graag eet en drinkt, op welke tijdstippen en of u hier hulp bij wenst of nodig heeft.

Advanced Care Planning

In het zorgleefplan is opgenomen wat u wilt wanneer er sprake is van een acute ziekenhuisopname of acute verslechtering van uw situatie. Het gaat hier bijvoorbeeld om de vraag wat te doen bij een infectie, een bloeding of een herseninfarct. In het zorgleefplan wordt vastgelegd wat er van de zorgmedewerker verwacht wordt als een dergelijke situatie zich voordoet. Vaak zijn dit afspraken over wel of niet behandelen bij een acuut medisch probleem of bij een ziekenhuisopname. Deze afspraken worden regelmatig met u en uw naasten besproken en geëvalueerd.

Deel deze pagina