Bestuur, toezicht, inspraak

IJsselheem wordt bestuurd door een Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende functie op de Raad van Bestuur. In de statuten en reglementen is vastgelegd hoe de verantwoordelijkheden zijn verdeeld. Onze organisatie hanteert de Zorgbrede Governancecode van de brancheorganisaties zorg. 

Kompas 

Het Kompas van IJsselheem bestaat uit een Raad van Bestuur, de directeuren, strategisch adviseurs, de secretaris Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. In het Kompas wordt het algemeen concernbeleid voorbereid en ontwikkeld. Het Kompas fungeert als klankbord voor de RvB en initieert en signaleert ontwikkelingen binnen de organisatie. Contact met (leden van) het Kompas is mogelijk via bestuurssecretariaat@ijsselheem.nl

Raad van Bestuur
IJsselheem kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. Sinds 1 juli 2018 is mevrouw K.M. (Karin) Leferink de bestuurder. 

Directieteam
Het directieteam van IJsselheem wordt gevormd door de directeur wonen en leven, de directeur thuis en herstel en de directeur bedrijfsvoering en vastgoed. 

Samenstelling: 

 • B. (Barbara) Versteegen, directeur wonen en leven

 • J. (Joke) Wijnberger, directeur thuis en herstel 

 • E. (Egbert) den Engelsman, directeur bedrijfsvoering  en vastgoed

Strategisch adviseurs
IJsselheem heeft strategisch adviseurs op het gebied van Kwaliteit en Zorgontwikkeling, Organisatieontwikkeling, HR, ICT en Finance & Control.

Samenstelling:

 • W. (Wendy) Kempenaar, strategisch adviseur Kwaliteit en Zorgontwikkeling

 • M. (Marlo) Töller, strategisch adviseur Organisatieontwikkeling 

 • J. (Josien) Schoterman, strategisch adviseur HR en Leren & Ontwikkelen

 • J. (Jannis) Syntychakis, strategisch adviseur ICT 

 • J. (Jan-Willem) Koster, strategisch adviseur Finance & Control

Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht (Rvt) is als volgt samengesteld: 

 • Mevrouw M.J. van Strien (voorzitter) 

 • Mevrouw A.G.M. Loomans (vice-voorzitter) 

 • De heer V.E. van Dijk (lid) 

 • De heer M.A.J. Seelen (lid) 

 • De heer W.A. Bruinenberg (lid) 

 • De heer F.R.H. Kuiper (lid)

De RvT houdt ieder halfjaar een voortgangsgesprek met de Raad van Bestuur, waarin behaalde en te behalen resultaten, het functioneren en de ambitie naar de toekomst aan de orde komen.  

Integriteit en bezoldiging
In 2021 is op geen enkele manier een vorm van belangenverstrengeling vastgesteld bij de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Voor de honorering van de leden van zowel de RvT als de RvB worden de NVTZ-richtlijnen gevolgd. 

Lees meer over de leden, taken en werkprincipes van de Raad van Toezicht. 

Lees ook het volledig jaarverslag 2021 van de Raad van Toezicht. 

Inspraak 

Zorg zijn we samen, dat is het uitgangspunt. Dit betekent dat wij ook onze cliënten willen horen. Zij hebben een stem in IJsselheem, evenals hun naasten en de zorgverleners. Allemaal belangrijke stemmen in het doorlopende zorggesprek dat wij voeren binnen wonen, revalideren en wijkverpleging bij IJsselheem. Deze stemmen geven we vorm in verschillende raden. Zo zijn zowel cliënten als hun naasten vertegenwoordigd in de Cliëntenraad en zijn de medewerkers vertegenwoordigd door een ondernemingsraad. 

Cliëntenraad 

Veel locaties van IJsselheem kennen een eigen cliëntenraad. Er zijn acht lokale cliëntenraden die bestaan uit cliënten, familieleden en/of vrijwilligers die nauw betrokken zijn bij de locatie die zij vertegenwoordigen. De leden van deze cliëntenraden doen dit werk op vrijwillige basis. In  de loop van 2022 worden de clientenraden omgevormd tot panels. In deze panels denken cliënten en naasten mee, van cliënten die op dat moment zorg en begeleiding van ons ontvangen. Binnen de panels gaan betrokkenen met elkaar in gesprek over thema’s die zich aandienen en met elkaar bekijken hoe deze aan te pakken en op te lossen.

Naast deze lokale raden is er ook een Centrale Cliëntenraad (CCR). Deze bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de lokale cliëntenraden.

Wim Ensink, voorzitter centrale cliëntenraad (CCR): "Als CCR is ons doel om de zorg en kwaliteit van leven van mensen die cliënt zijn bij IJsselheem te verbeteren. Dat willen we doen door in het voortraject mee te denken over beleid en door gevraagd en ongevraagd te adviseren vanuit het cliëntperspectief. Mijn ervaring is dat we in kleine stapjes in staat zijn om deze idealen ook vorm te kunnen geven. Zolang we dat vanuit gezamenlijke betrokkenheid doen is het goed hieraan mee te werken. 

Lees hier meer over de thema's die de cliëntenraad in 2021 behandeld heeft.

De Ondernemingsraad 

De Ondernemingsraad (OR) is er om de medewerkers van IJsselheem te vertegenwoordigen. De OR voert overleg met de Raad van Bestuur en denkt mee bij het opstellen van beleid. Het is wettelijk verplicht om een Ondernemingsraad te hebben, maar als die verplichting er niet zou zijn, dan zouden wij de stem van de medewerkers nog steeds beschouwen als waardevolle input bij het vaststellen van ons beleid. 

OR lid: "Medezeggenschap is van en voor iedereen: dat is ons uitgangspunt. En om dit zo goed mogelijk vorm te geven, is de betrokkenheid van onze collega’s essentieel. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat medewerkers binnen de wettelijke kaders zoveel mogelijk invloed kunnen uitoefenen op besluiten die hen in hun dagelijkse werkzaamheden raken."

Lees hier meer over de thema's die de OR behandeld heeft in 2021.

Samenwerking medische vakgroep en VAR

In het Professioneel Statuut zijn afspraken gemaakt over samenwerking tussen de Raad van Bestuur en de Medische vakgroep voor kwalitatief goede zorg. Begin dit jaar is de Verpleegkundige Adviesraad (VAR) opgericht. De VAR komt op voor de belangen van de zorgmedewerkers en levert een bijdrage aan de kwaliteit van zorg, door mee te praten over zorggerelateerde beleidsontwikkelingen en advies te geven aan de Raad van Bestuur. 

Deel deze pagina