Myosotis

Bestuur, toezicht, inspraak

IJsselheem wordt bestuurd door een raad van bestuur. De raad van toezicht heeft een toezichthoudende functie op de raad van bestuur. In de statuten en reglementen is vastgelegd hoe de verantwoordelijkheden zijn verdeeld. Onze organisatie hanteert de Zorgbrede Governancecode van de brancheorganisaties zorg. 

Kompas 

Het Kompas van IJsselheem bestaat uit een raad van bestuur, de directeuren, strategisch adviseurs en de secretaris raad van bestuur/raad van toezicht. In het Kompas wordt het algemeen concernbeleid voorbereid en ontwikkeld. Het Kompas fungeert als klankbord voor de rvb en initieert en signaleert ontwikkelingen binnen de organisatie. Contact met (leden van) het Kompas is mogelijk via bestuurssecretariaat@ijsselheem.nl

Raad van bestuur

IJsselheem kent een eenhoofdige raad van bestuur. Sinds 1 juli 2018 is mevrouw K.M. (Karin) Leferink de bestuurder. 

Directieteam

Samenstelling: 

 • B. (Barbara) Versteegen, directeur Wonen & Leven

 • J. (Joke) Wijnberger, directeur Thuis & Herstel 

 • E. (Egbert) den Engelsman, directeur Bedrijfsvoering & Vastgoed

 • K. (Karin) Boonstra, secretaris raad van bestuur/raad van toezicht

Strategisch adviseurs

IJsselheem heeft strategisch adviseurs op het gebied van Kwaliteit & Zorgontwikkeling, Organisatieontwikkeling, HR, ICT en Finance & Control.

Samenstelling:

 • S. (Stefanie) Kost, strategisch adviseur Organisatieontwikkeling 

 • J. (Josien) Schoterman, strategisch adviseur HR en Leren & Ontwikkelen

 • J. (Jannis) Syntychakis, strategisch adviseur ICT 

 • J. (Jan-Willem) Koster, strategisch adviseur Finance & Control

Raad van toezicht 

De raad van toezicht (RvT) is als volgt samengesteld: 

 • Mevrouw M.J. van Strien (voorzitter) 

 • Mevrouw A.G.M. Loomans (vice-voorzitter) 

 • De heer V.E. van Dijk (lid) 

 • De heer M.A.J. Seelen (lid) 

 • De heer W.A. Bruinenberg (lid) 

 • De heer F.R.H. Kuiper (lid)

De RvT houdt ieder halfjaar een voortgangsgesprek met de raad van bestuur, waarin behaalde en te behalen resultaten, het functioneren en de ambitie naar de toekomst aan de orde komen. Lees hier meer over de samenstelling van de raad van toezicht.

Integriteit en bezoldiging

In 2021 is op geen enkele manier een vorm van belangenverstrengeling vastgesteld bij de raad van bestuur en de raad van toezicht. Voor de honorering van de leden van zowel de raad van toezicht als de raad van bestuur worden de NVTZ-richtlijnen gevolgd. 

Lees meer over de leden, taken en werkprincipes van de raad van toezicht. 

Lees ook het volledige jaarverslag 2022 van de raad van toezicht. 

Inspraak en medezeggenschap

Zorg zijn we samen, dat is het uitgangspunt. Inspraak en medezeggenschap spelen een belangrijke rol binnen IJsselheem. Zo hechten we veel waarde aan het gesprek tussen de cliënt/contactpersoon en de direct verzorgende (zeggenschap).

Inspraak

Voor het vertegenwoordigen van de algemene belangen zijn er panels op locatie (inspraak). Bij belangrijke onderwerpen die op een locatie spelen, vormen we een panel. In deze panels denken cliënten en naasten (van cliënten die op dat moment zorg en begeleiding van ons ontvangen) mee. Binnen de panels gaan alle betrokkenen met elkaar in gesprek over het thema dat zich aandient. Met elkaar bekijken we hoe we het thema gaan aanpakken. Of: De regisseur faciliteert inspraak, is initiatiefnemer en bewaakt en deelt thema’s van inspraak in de organisatie.

Voor Thuis & Herstel is de nieuwe vorm van inspraak nog in ontwikkeling.

Centrale Medezeggenschapsraad (CMR)

Bij medezeggenschap gaat over het opkomen voor gezamenlijke belangen van cliënten vanuit een wettelijke basis. Dit gebeurt vanuit de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR)

Het kan bijvoorbeeld gaan om advies bij algemeen beleid rondom voeding, onvrijwillige zorg of cameratoezicht. Of instemming bij belangrijke wijzigingen in de organisatie van de zorg. Dit soort beslissingen over beleid(skaders) en de daarvoor beschikbare financiën vinden binnen IJsselheem op centraal niveau plaats. Wim Ensink, voorzitter CMR: "Als CMR is het ons doel om de zorg en kwaliteit van leven van mensen die cliënt zijn bij IJsselheem te verbeteren. Dat willen we doen door in het voortraject mee te denken over beleid en door gevraagd en ongevraagd te adviseren vanuit het cliëntperspectief. Mijn ervaring is dat we in kleine stapjes in staat zijn om deze idealen ook vorm te geven. Zolang we dat vanuit gezamenlijke betrokkenheid doen is het goed hieraan mee te werken.”

Heeft u vragen over deelname aan een panel?  Neem contact op met de regisseur van uw locatie. Heeft u vragen over de CMR? Dan kunt u contact opnemen met Sonja Baljeu, adviseur inspraak en medezeggenschap cliënten of via clientenraad@ijsselheem.nl/.

Lees hier meer over inspraak, zeggenschap en medezeggenschap binnen IJsselheem (ingang 1 januari 2023)

Lees hier meer over de thema's die de cliëntenraad in 2022 behandeld heeft.

Medische vakgroep 

In het Professioneel Statuut zijn afspraken gemaakt over samenwerking tussen de raad van bestuur en de Medische vakgroep voor kwalitatief goede zorg. 

Ondernemingsraad 

De Ondernemingsraad (OR) is er om de medewerkers van IJsselheem te vertegenwoordigen. De OR voert overleg met de raad van bestuur en denkt mee bij het opstellen van beleid. Het is wettelijk verplicht om een Ondernemingsraad te hebben, maar als die verplichting er niet zou zijn, dan zouden wij de stem van de medewerkers nog steeds beschouwen als waardevolle input bij het vaststellen van ons beleid. 

OR lid: "Medezeggenschap is van en voor iedereen: dat is ons uitgangspunt. En om dit zo goed mogelijk vorm te geven, is de betrokkenheid van onze collega’s essentieel. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat medewerkers binnen de wettelijke kaders zoveel mogelijk invloed kunnen uitoefenen op besluiten die hen in hun dagelijkse werkzaamheden raken."

Lees hier meer over de thema's die de OR van IJsselheem in 2022 heeft behandeld.

Lees hier meer over de thema's die de OR van voormalig Hanzeheerd in 2022 heeft behandeld.

Verpleegkundige adviesraad 

De Verpleegkundige adviesraad (VAR) ondersteunt IJsselheem door gevraagd en ongevraagd advies te geven, om de zorg die de organisatie verleent zo goed mogelijk te houden/door te ontwikkelen. Dit doen we op de gebieden veiligheid, kwaliteit en verantwoording (van zorg). Hierbij staan de cliënten van IJsselheem, de beroepsgroep en bedrijfsvoering centraal.

De VAR van IJsselheem is in 2023 opgericht, bestaat uit negen leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De VAR is de schakel tussen de raad van bestuur en zorgprofessionals binnen IJsselheem. De VAR overlegt twee keer per jaar met de raad van bestuur.

Door invloed uit te oefenen op het zorgbeleid van IJsselheem en de uitvoering ervan levert de VAR ook een bijdrage aan de professionalisering en de saamhorigheid van de beroepsgroep van verpleegkundigen en verzorgenden binnen IJsselheem.

De visie van de VAR is: “Vanuit de kritische blik van de zorgprofessional geeft de VAR proactief en vernieuwend, onafhankelijke adviezen aan de raad van bestuur.”

Bekijk hier de praatplaat waarin we meer uitleg geven over de VAR.

Voor contact met de OR of VAR kan een bericht worden gestuurd naar medezeggenschap@ijsselheem.nl

 

Deel deze pagina