Uw verhaal

IJsselheem biedt zorg, wonen, revalidatie en ondersteuning thuis met oog voor ieders persoonlijke verhaal. U leeft uw leven immers zoals u dat gewend bent. Wij helpen en stimuleren u om zoveel mogelijk zelf te blijven doen. Uw netwerk en steeds meer technologische hulpmiddelen zijn onmisbaar en ondersteunen u hierbij. Onze overtuiging is dat zoveel mogelijk zelf blijven doen bijdraagt aan uw welbevinden en welzijn. Waar u professionele ondersteuning nodig heeft bieden wij aanvullend vakkundige en toegewijde zorg. 

Uw verhaal
We horen graag uw verhaal om aan te kunnen sluiten bij uw wensen, waarbij onze medewerkers ook meedenken over wat er in uw situatie nodig is. Door uw verhaal te kennen en uit te gaan van de dingen die voor u van betekenis zijn, dragen we bij aan uw vermogen om te kunnen gaan met alle fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. 

Zorgleefplan
Wat we afspreken en welke bijdrage u, uw naasten en vrijwilligers hieraan leveren, schrijven we op in uw Zorgleefplan. Medewerkers volgen en rapporteren in het elektronisch cliëntendossier over uw welzijn en welbevinden. Medewerkers houden het dossier inzichtelijk en voor iedereen werkbaar. 
Cliënten en/of eerste contactpersonen hebben (deels) inzage in dit elektronisch dossier doormiddel van het cliëntportaal. Uiteraard hebben we hierbij oog voor uw privacy en hanteren we de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 


Tertaal 1
Tertaal 2
Tertaal 3
Mevrouw en vrijwilliger kijken elkaar aan

Ontwikkelingen

Wanneer zorg en ondersteuning van IJsselheem nodig is sluiten we graag aan bij wat voor u belangr...

Wanneer zorg en ondersteuning van IJsselheem nodig is sluiten we graag aan bij wat voor u belangrijk is en bij wie daar al betrokken bij zijn. We onderzoeken samen met u en uw naasten wat u graag deed en nog zou willen doen. Als uw mogelijkheden veranderd zijn gaan we op zoek naar de betekenis van de bezigheid voor u en of we deze in een andere vorm kunnen gieten. Wat kan nog wel?  In de onderstaande update vertellen wij u per domein welke ontwikkelingen er zijn in de eerste maanden van 2023.

Wanneer zorg en ondersteuning van IJsselheem nodig is sluiten we graag aan bij wat voor u belangrijk is en bij wie daar al betrokken bij zijn. We onderzoeken samen met u en uw naasten wat u graag deed en nog zou willen doen. Als uw mogelijkheden veranderd zijn gaan we op zoek naar de betekenis van de bezigheid voor u en of we deze in een andere vorm kunnen gieten. Wat kan nog wel?  In de onderstaande update vertellen wij u per domein welke ontwikkelingen er zijn in de eerste maanden van 2023.

Domein Wonen & Leven

In tertaal één brachten we een serie verhalen uit met als titel: Als het niet meer kan zoals vroeger… Het zijn echte verhalen die als inspiratie dienen voor collega’s en naasten in het zoeken naar mogelijkheden en alternatieven als het niet meer kan zoals het altijd ging. Welke rollen had u in uw leven? Misschien zorgde u altijd wel dat uw hele gezin elke avond kon genieten van een lekkere maaltijd. Maar als u dat niet meer kan, wat kan u dan nog wel hierin betekenen? Samen een boodschappenlijstje maken? Een kopje koffie schenken voor een andere cliënt?  Koekjes bakken met uw kleinkind? 

Kijk ook eens naar iemand zijn beroep. Probeer eerst te achterhalen wat de betekenis is voor het nu

Lees verder

Domein Thuis & Herstel

Binnen ons domein Thuis & Herstel bespraken de regisseurs de weg die u meemaakt als  u vanuit uw eigen huis of na een revalidatieperiode gaat verhuizen naar een locatie van IJsselheem. Of als u na uw revalidatieproces weer thuis gaat wonen met ondersteuning van de wijkverpleging. Hoe kunnen we deze overgang soepel laten verlopen? We willen voorkomen dat u steeds opnieuw uw verhaal moet vertellen en we willen ook graag inzichtelijk hebben wie er betrokken zijn in dit proces. 

Onafhankelijke clientenondersteuner bij IJsselheem

Ontwikkelingen

We hechten grote waarde aan het horen van de stem van de cliënt. Dit proberen we zorgvuldig te do...

We hechten grote waarde aan het horen van de stem van de cliënt. Dit proberen we zorgvuldig te doen tijdens de contactmomenten die we hebben. Soms kan het lastig zijn om goed aan te geven wat voor u belangrijk is en is het fijn om daar wat ondersteuning bij te krijgen. In 2023 zijn we daarom gestart met het extra onder de aandacht brengen van de onafhankelijk cliëntondersteuner (OCO)

Binnen Wonen & Leven zijn we in tertaal twee gestart met een pilot binnen onze locatie Margaretha.  De onafhankelijke cliëntondersteuner heeft kennisgemaakt op de locatie en onze zorgverleners hebben besproken of er mogelijk cliënten zijn die baat hebben bij de ondersteuning van een OCO. We zijn ook aan het onderzoeken of de OCO ook vragen rondom onvrijwillige zorg kan oppakken. 

De OCO is daarnaast onder de aandacht gebracht bij cliënten die wonen in wijk,  bij cliënten die revalideren en bij de collega’s die hier werkzaam zijn. 

We hechten grote waarde aan het horen van de stem van de cliënt. Dit proberen we zorgvuldig te doen tijdens de contactmomenten die we hebben. Soms kan het lastig zijn om goed aan te geven wat voor u belangrijk is en is het fijn om daar wat ondersteuning bij te krijgen. In 2023 zijn we daarom gestart met het extra onder de aandacht brengen van de onafhankelijk cliëntondersteuner (OCO)

Binnen Wonen & Leven zijn we in tertaal twee gestart met een pilot binnen onze locatie Margaretha.  De onafhankelijke cliëntondersteuner heeft kennisgemaakt op de locatie en onze zorgverleners hebben besproken of er mogelijk cliënten zijn die baat hebben bij de ondersteuning van een OCO. We zijn ook aan het onderzoeken of de OCO ook vragen rondom onvrijwillige zorg kan oppakken. 

De OCO is daarnaast onder de aandacht gebracht bij cliënten die wonen in wijk,  bij cliënten die revalideren en bij de collega’s die hier werkzaam zijn. 

Mevrouw lacht in de camera

Ontwikkelingen

Wij vinden het belangrijk om te horen hoe u de ondersteuning of zorg van IJsselheem ervaart. Door...

Wij vinden het belangrijk om te horen hoe u de ondersteuning of zorg van IJsselheem ervaart. Door naar u en uw naasten te luisteren krijgen wij inzicht in wat goed gaat en wat mogelijk liever anders gaat. Op deze manier proberen wij de zorg nog beter te laten aansluiten bij uw behoeften en wensen. Via verschillende manieren proberen wij uw mening te horen. Bijvoorbeeld via cliëntpanels, waarmee u actief meepraatte over thema’s die op meerdere cliënten betrekking hebben. Deze cliëntpanels vonden meerdere keren per jaar plaats op alle woonlocaties, revalidatie en binnen de wijkverpleging. 

In tertaal drie hebben we vervolg gegeven aan het onder de aandacht brengen van de onafhankelijk cliëntondersteuner (OCO), die u kunt ondersteunen bij het kenbaar maken van uw mening. We hebben hiervoor een pilot gedaan op de locatie Margaretha. Hierbij hebben we de goede voorbeelden verzameld zoals het op een vast moment tijdens een multidisciplinair overleg stil staan bij de vraag of we de stem van de client goed kunnen horen en de client zich goed kan verwoorden of dat hierbij extra ondersteuning mogelijk helpend kan zijn.  Vervolgens is de pilot uitgebreid naar de kleinschalige locaties in Zwolle, waar zorg en ondersteuning wordt geboden aan cliënten met dementie. De conclusie die, naar aanleiding van de uitbreiding, getrokken kon worden is dat weinig vragen specifiek over onvrijwillige zorg gaan, maar vaak over het brede zorgvragen gaan.

Wij vinden het belangrijk om te horen hoe u de ondersteuning of zorg van IJsselheem ervaart. Door naar u en uw naasten te luisteren krijgen wij inzicht in wat goed gaat en wat mogelijk liever anders gaat. Op deze manier proberen wij de zorg nog beter te laten aansluiten bij uw behoeften en wensen. Via verschillende manieren proberen wij uw mening te horen. Bijvoorbeeld via cliëntpanels, waarmee u actief meepraatte over thema’s die op meerdere cliënten betrekking hebben. Deze cliëntpanels vonden meerdere keren per jaar plaats op alle woonlocaties, revalidatie en binnen de wijkverpleging. 

In tertaal drie hebben we vervolg gegeven aan het onder de aandacht brengen van de onafhankelijk cliëntondersteuner (OCO), die u kunt ondersteunen bij het kenbaar maken van uw mening. We hebben hiervoor een pilot gedaan op de locatie Margaretha. Hierbij hebben we de goede voorbeelden verzameld zoals het op een vast moment tijdens een multidisciplinair overleg stil staan bij de vraag of we de stem van de client goed kunnen horen en de client zich goed kan verwoorden of dat hierbij extra ondersteuning mogelijk helpend kan zijn.  Vervolgens is de pilot uitgebreid naar de kleinschalige locaties in Zwolle, waar zorg en ondersteuning wordt geboden aan cliënten met dementie. De conclusie die, naar aanleiding van de uitbreiding, getrokken kon worden is dat weinig vragen specifiek over onvrijwillige zorg gaan, maar vaak over het brede zorgvragen gaan.