Hoe volgen en voeden we?

Binnen IJsselheem werken we met ons eigen kwaliteitsmodel dat het Klavertje vier heet. Een methode om onze kwaliteit en medewerkers te volgen en te voeden en werkend te leren aan de hand van verhalen, signalen, methoden, voornemens, instrumenten en data. 

Met behulp van het Klavertje vier maken we onze kwaliteit inzichtelijk, waarbij we verschillende instrumenten gebruiken om onze kwaliteit te meten. Lees hier meer over de instrumenten die wij gebruiken. Door de teams kan met behulp van deze instrumenten samen met de regieverpleegkundige en de regisseur gewerkt worden aan het behouden, anders organiseren of daar waar nodig verbeteren van de kwaliteit. 

In Klavertje vier zitten instrumenten die we bij IJsselheem hebben ontwikkeld, maar het bestaat ook uit wettelijk verplichte instrumenten. We registreren namelijk zorginhoudelijke indicatoren. 

Deze indicatoren gaan over:
- Medicatieveiligheid
- Het voorkomen van doorliggen (decubitus)
- Het gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende middelen
- De voorkeuren van een cliënt ten aanzien van eten en drinken
- Wensen van een cliënt vastleggen bij een acute situatie zoals een infectie, een bloeding of een herseninfarct (advance care planning) Lees er hier meer over. 

Elke vier maanden maken we de balans op en bepalen we op basis van de uitkomsten waar we meer over willen weten. Hieronder leest u per domein wat de cijfers zijn en wat deze cijfers betekenen. 

Tertaal 1
Tertaal 2
Tertaal 3
Meneer staat op met behulp van rollator en medeweker

Ontwikkelingen

Binnen IJsselheem werken met thema- en expertgroepen. Dit zijn groepen waarin behandelaren, zorgv...

Binnen IJsselheem werken met thema- en expertgroepen. Dit zijn groepen waarin behandelaren, zorgverleners en kwaliteitsadviseurs deelnemen, die hun thema uitdiepen en de nieuwste inzichten en wetgeving uitwerken naar de praktijk. Met deze informatie kunnen de collega’s die dit thema als aandachtsgebied in hun team hebben andere teamleden inspireren en meenemen. Op de jaaragenda van elke groep staan vijf prioriteiten of thema’s waar ze dit jaar aan gaan werken.

Zo heeft de themagroep Vallen en Valpreventie bijvoorbeeld opgenomen als prioriteit dat eind tertaal twee alle informatie op ons intranet rondom dit onderwerp weer up to date is voor alle medewerkers via ons intranet. De themagroep Vrijheid en Veiligheid heeft zich ten doel gesteld de locaties te ondersteunen bij het (voorbereiden) van het openen van de deuren beleid in 2023 door informatieverstrekking en het ophalen en delen van geleerde lessen. 

Binnen IJsselheem werken met thema- en expertgroepen. Dit zijn groepen waarin behandelaren, zorgverleners en kwaliteitsadviseurs deelnemen, die hun thema uitdiepen en de nieuwste inzichten en wetgeving uitwerken naar de praktijk. Met deze informatie kunnen de collega’s die dit thema als aandachtsgebied in hun team hebben andere teamleden inspireren en meenemen. Op de jaaragenda van elke groep staan vijf prioriteiten of thema’s waar ze dit jaar aan gaan werken.

Zo heeft de themagroep Vallen en Valpreventie bijvoorbeeld opgenomen als prioriteit dat eind tertaal twee alle informatie op ons intranet rondom dit onderwerp weer up to date is voor alle medewerkers via ons intranet. De themagroep Vrijheid en Veiligheid heeft zich ten doel gesteld de locaties te ondersteunen bij het (voorbereiden) van het openen van de deuren beleid in 2023 door informatieverstrekking en het ophalen en delen van geleerde lessen. 

Inzet instrumenten per domein

De inzet van instrumenten heeft als doel om het continu leren en verbeteren te volgen en voeden.  Jaarlijks gebruikt elk team tenminste één kwaliteitsinstrument uit het Klavertje vier.

Moreel beraad

5
Wonen & Leven

Beleefmeter

4
Wonen & Leven

De Foto

32
Wonen & Leven

De Foto

5
Thuis

De Foto

1
Herstel

Beleefmeter

6
Bedrijfsvoering & Vastgoed

De teams van de domeinen Thuis & Herstel en Wonen & Leven hebben in dit tertaal hoofdzakelijk gekozen voor de instrumenten: De Foto de Beleefmeter.

Binnen de woonlocaties kwamen de volgende verbeterpunten naar voren:
- Het registreren van het levensverhaal, interesse en kenmerken van de cliënt in het Zorgleefplan. 
- De afspraken en wensen rondom het levenseinde werden deels niet juist vastgelegd

Op basis van die uitkomsten hebben de locaties verbeteracties opgenomen in hun locatie(werk)plan.

In dit tertaal zijn er vijf morele beraden gehouden. Een moreel beraad is een gesprek waarin de deelnemers gezamenlijk een ethische kwestie uit hun werk bespreken. Zij doen dit gestructureerd, aan de hand van een gespreksmethodiek, en met behulp van een gespreksleider. Ze gingen allen over cliëntzorg, waaronder een conflict tussen een team en familie en een situatie waarin niet iedereen binnen het team werkte volgens afspraken. De opbrengst van de morele beraden is in alle gevallen de opluchting dat er tijd is om over deze dingen te spreken op een overstijgende manier, waardoor emoties tot rust komen en wederzijds begrip ontstaat. Een actie die hieruit voort is gekomen om nog betere werkafspraken te maken.

Meldingen incidenten cliënten (MIC)

Binnen IJsselheem registreren medewerkers de meldingen incidenten cliënten (MIC meldingen). Dat doen we omdat we willen leren van wat er is gebeurd. We zien dat de meldingsbereidheid nog steeds hoog is binnen de organisatie. Dit geeft ons veel kansen om te reflecteren en leren.  De analyse van de soorten meldingen en bijvoorbeeld welke factoren van invloed waren, zijn hierbij belangrijk. Hier kunnen we nog in verbeteren en dat pakken we op in tertaal twee. 

Wat nu opvalt in de analyse in het eerste tertaal is dat er met name rondom medicatiemeldingen een piek zit. Storingsmomenten tijdens het delen én meerdere zorgverleners die gelijktijdig gebruik maken van de medicijnkar lijken hierop van invloed. De vraag is wel hoe deze meldingen zich verhouden tot het (totale) aantal deelmomenten. Dit zijn we op dit moment aan het onderzoeken.  

Meldingen extern

In tertaal één zijn er geen calamiteiten gemeld aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

We hebben één melding gedaan aan de Autoriteit Persoonsgegevens in verband met een verstuurde phishing e-mail, waaruit een poging tot inbraak in onze systemen is gedaan. Deze inbraak was voor een kort moment succesvol, maar heeft niet geleid tot het lekken of een bewerking van cliënt- en of medewerkersgegevens. Door het snelle handelen van onze ICT afdeling is de digitale inbreker snel buiten werking gesteld.

verzorgenden

Ontwikkelingen

Jaarlijks gebruikt elk team tenminste één kwaliteitsinstrument uit ons Klavertje Vier. Het team o...

Jaarlijks gebruikt elk team tenminste één kwaliteitsinstrument uit ons Klavertje Vier. Het team of de locatie kiest het instrument dat het beste past bij de mogelijkheid om te kunnen leren en verbeteren.

We hebben dit tertaal gekeken naar waarom teams/locaties kiezen voor een bepaald type kwaliteitsmeetinstrument. Hierbij viel op dat de Foto en de Beleefmeter het meest gekozen worden. De instrumenten Gluren bij de buren en Spiegelbeeld worden minder ingezet. 
Dit maakt dat we minder tevreden zijn over een gedifferentieerde inzet van instrumenten. De huidige inzet van instrumenten lijkt wat eenzijdig . Daarom onderzoeken we de instructies die gegeven worden bij de inzet van de andere instrumenten. Met het doel een breder pallet van inzet te realiseren.

Jaarlijks gebruikt elk team tenminste één kwaliteitsinstrument uit ons Klavertje Vier. Het team of de locatie kiest het instrument dat het beste past bij de mogelijkheid om te kunnen leren en verbeteren.

We hebben dit tertaal gekeken naar waarom teams/locaties kiezen voor een bepaald type kwaliteitsmeetinstrument. Hierbij viel op dat de Foto en de Beleefmeter het meest gekozen worden. De instrumenten Gluren bij de buren en Spiegelbeeld worden minder ingezet. 
Dit maakt dat we minder tevreden zijn over een gedifferentieerde inzet van instrumenten. De huidige inzet van instrumenten lijkt wat eenzijdig . Daarom onderzoeken we de instructies die gegeven worden bij de inzet van de andere instrumenten. Met het doel een breder pallet van inzet te realiseren.

Inzet instrumenten per domein

De inzet van instrumenten heeft als doel om het continu leren en verbeteren te volgen en voeden.  Jaarlijks gebruikt elk team tenminste één kwaliteitsinstrument uit het Klavertje vier.

Foto

1
Thuis

Beleefmeter

1
Herstel

Foto

2
Herstel

Beleefmeter

31
Wonen & Leven

Foto

2
Wonen & Leven

Foto

3
Bedrijfsvoering & Vastgoed

Moreel beraad

6
IJsselheem

Het gesprek over de laatste levensfase

Uit gesprekken met regieverpleegkundigen en regisseurs blijkt dat het gesprek over de laatste levensfase en de opname van de wensen in het zorgplan ervaren wordt als een belangrijk verbeterthema.  Het reanimatie- en behandelbeleid worden goed vastgelegd maar het gesprek over de wensen in de laatste levensfase leggen we graag breder vast. We noemen dit ook wel Advance Care planning (ACP).  Daarom hebben we de themagroep Palliatieve zorg gevraagd om in het jaarplan van 2024 op te nemen hoe we de inzet van de brede vorm van ACP na het volgen nu kunnen gaan voeden. 

Meldingen incidenten cliënten (MIC)

Waar in tertaal één meer schommelingen zaten in het aantal meldingen incidenten cliënten zien we in tertaal twee een dalende trend ontstaan in het aantal meldingen. Op dit moment kunnen we deze daling nog niet verklaren. Dit onderzoeken we samen met onze data-analist in tertaal drie, waarbij we de achtergrond van de meldingen en meenemen. Belangrijke input hierbij is de analyse van onze cliënt veiligheidscommissies omdat deze de MIC meldingen op locatie en teamniveau bespreken en analyseren.

Meldingen incidenten medewerkers

Naast de MIC meldingen houden we ook MIM meldingen bij. Een MIM melding is een melding incident medewerkers en betreft een incident met een (mogelijk) schadelijk gevolg voor een medewerker. Indien een dergelijk incident heeft plaatsgevonden ondersteunen we medewerkers graag snel en zorgvuldig bij de verwerking hiervan. 

Van de 145 MIM meldingen in tertaal twee blijkt 66%  de oorzaak ‘fysieke agressie’ te hebben. 19% bedraagt ‘psychische agressie of intimidatie’. De meest genoemde reden hiervoor hangt samen met onbegrepen gedrag bij de cliënt. In 97% van de gevallen heeft het incident niet geleid tot verzuim.  

Meldingen extern

Er is in tertaal twee één melding gedaan bij de inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ). In verband met de beoordelingstermijn van de IGJ, vindt terugkoppeling (om te leren en verbeteren) plaats in tertaal drie en delen wij dan de leerpunten die opgepakt worden. 

Er is melding gedaan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) i.v.m. een legionellabesmetting. De benodigde preventieve maatregelen en stappen zijn adequaat ondernomen. 

Bloeddruk opmeten

Ontwikkelingen

Afgelopen jaar hebben alle locaties, de wijkteams en de teams in de revalidatiecentra van IJsselh...

Afgelopen jaar hebben alle locaties, de wijkteams en de teams in de revalidatiecentra van IJsselheem minstens één keer een meetinstrument uit ons kwaliteitssysteem gebruikt, zoals vereist. In locatie Nieuwe Haven hebben medewerkers uit eigen motivatie een meetinstrument ingezet om de effecten van verbeteracties te onderzoeken. Daar zijn we blij mee, het begint in onze ogen bij het zelf willen weten hoe het zit.

In het derde kwartaal is gebleken dat onze data-analisten niet alle gebruikte meetinstrumenten goed kunnen analyseren, onder andere doordat sommige instrumenten op papier worden gebruikt in plaats van digitaal. Ook ontbreken duidelijke afspraken over waar bevindingen moeten worden opgeslagen. In 2024 zullen we samen onderzoeken hoe we de instrumenten toegankelijker kunnen maken voor zorgmedewerkers en data-analisten. Hierdoor verwachten we het IJsselheembreed leren te kunnen stimuleren.

Naar aanleiding van onder andere de uitkomsten van ingezette meetinstrumenten van tertaal drie gaan we in 2024 aan de slag met de inrichting van de het proces rondom de evaluatie van het zorgplan en zichtbaarheid van betrokken behandelaren in het dossier. Afgelopen jaar hebben alle locaties, de wijkteams en de teams in de revalidatiecentra van IJsselheem minstens één keer een meetinstrument uit ons kwaliteitssysteem gebruikt, zoals vereist. In locatie Nieuwe Haven hebben medewerkers uit eigen motivatie een meetinstrument ingezet om de effecten van verbeteracties te onderzoeken. Daar zijn we blij mee, het begint in onze ogen bij het zelf willen weten hoe het zit.

In het derde kwartaal is gebleken dat onze data-analisten niet alle gebruikte meetinstrumenten goed kunnen analyseren, onder andere doordat sommige instrumenten op papier worden gebruikt in plaats van digitaal. Ook ontbreken duidelijke afspraken over waar bevindingen moeten worden opgeslagen. In 2024 zullen we samen onderzoeken hoe we de instrumenten toegankelijker kunnen maken voor zorgmedewerkers en data-analisten. Hierdoor verwachten we het IJsselheembreed leren te kunnen stimuleren.

Naar aanleiding van onder andere de uitkomsten van ingezette meetinstrumenten van tertaal drie gaan we in 2024 aan de slag met de inrichting van de het proces rondom de evaluatie van het zorgplan en zichtbaarheid van betrokken behandelaren in het dossier. Meldingen Incidenten Medewerkers (MIM)

Wanneer er in de werkzaamheden iets onverwachts en intens gebeurd waar medewerkers mogelijk schade van ondervinden, is het mogelijk om een Melding Incidenten Medewerkers (MIM) te doen.  In het derde kwartaal hebben we 159 meldingen ontvangen van MIM. Dit zijn er 14 meer dan in het tweede kwartaal. De meldingen zijn verdeeld over verschillende locaties van IJsselheem. Over het algemeen zien we dat het aantal meldingen het hoogst is in de regio Zwolle, gevolgd door de regio Kampen. In de regio's Zwartewaterland en de Veluwe zijn er aanzienlijk minder meldingen. We gaan dit verder onderzoeken.

Vaak is het incident het gevolg van agressie van de cliënt richting de medewerker tijdens een zorghandeling. We bieden scholing vanuit de STIP-methode aan om medewerkers meer handelingsperspectief te bieden. Gelukkig heeft het incident in 96% van de gevallen niet geleid tot verzuim van de medewerker.

Meldingen Incidenten Cliënten (MIC)

In het derde tertaal zien we dat het aantal MIC-meldingen in de eerste drie maanden verder is afgenomen, maar in de laatste maand een kleine stijging vertoont. Als we naar de totalen per kwartaal kijken, blijft het aantal meldingen stabiel.

Dit kwartaal zijn we begonnen met een diepgaande analyse van verschillende soorten incidenten en hun oorzaken. We hebben gemerkt dat er grote verschillen zijn in hoe meldingen worden ingevuld. Eerder hebben we al stappen ondernomen om het MIC-beleid en -proces te herzien, wat in 2024 zal worden ingevoerd om nauwkeurigere gegevens te verkrijgen.

In 2024 zullen we ook onderzoeken of er verbanden zijn tussen MIC- en MIM-meldingen. Alle analyse heeft tot doel om er IJsselheembreed van te kunnen leren.

Externe meldingen

Er is in dit tertaal één melding gedaan van een calamiteit bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Uit eigen onderzoek bleek dat de gebeurtenis niet valt onder de definitie van een calamiteit, echter volgde de IGJ deze conclusies niet. De gebeurtenis is zorgvuldig onderzocht en er zijn passende maatregelen genomen om de kans op een soortgelijke gebeurtenis te verkleinen.

In tertaal 3 zijn er negen meldingen gedaan bij de inspectie van Leefomgeving en transport i.v.m. een te hoog meting op aanwezigheid van legionella. Wij hebben hierbij volgens protocol gehandeld en preventieve maatregelen genomen om de kans op een besmetting te verkleinen en maatregelen om dit nog beter in de gaten te houden. Ondanks te hoge percentages heeft dit niet geleid tot gezondheidsproblemen bij cliënten of medewerkers.